Volume 11 (1965) - Issue 10

Havlena, F.
Contemporary state of fishery in the Danube and perspectives of its development.
Súčasný stav rybárstva na Dunaji a perspektívy jeho rozvoja.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 10, pp. 729-738.

Lopatník, J., Backa, P.
Osmotic values influence on the intake of nutrients.
Vplyv osmotických hodnôt na príjem živín.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 10, pp. 739-747.

Paulechová-Králiková, K.
Occurence of the apple flat limb in Czechoslovakia.
Výskyt sploštenosti jablone v ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 10, pp. 748-752.

Gabriš, J., Kolde, K.
Acclimatization of the brown latvian cattle in Eastern Slovakia.
Aklimatizácia hnedého lotyšského dobytka na Východnom Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 10, pp. 753-759.

Grom, A., Zelník, J.
A contribution to the study of testing physiological maturity of broiler rabbits.
Príspevok k štúdiu testovania fyziologickej zrelosti brojlerových králikov.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 10, pp. 760-766.

Kočí, Š., Gažo, M., Sladká, O., Landau, L.
The relation of the vitamin A and proteins with chicks. I. affect of a different level of the vitamin in a diet on the nitrogen balance in chicks till the age of 2 weeks in the case of different protein nutrition.
Vzťah vitamínu A a bielkovín u kurčiat. I. vplyv rôznej hladiny vitamínu a diéte na bilanciu dusíka kurčiat do veku 2 týždňov pri kvantitatívne rozdielnej bielkovinovej výžive.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 10, pp. 767-772.

Top