Volume 30 (1984) - Issue 8

Hronec, O.
Comparison of the contents of some selected elements in soy-bean and meadow clover in the neighbourhood of the exhalation source.
Porovnanie obsahu niektorých vybraných prvkov v sóji a ďateline lúčnej v okolí exhalačného zdroja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 691-697.

Frančáková, H., Muchová, Z.
Effect of nitrogen nutrient on some qualitative index of malt barley.
Vplyv výživy dusíkom na niektoré kvalitatívne ukazovatele sladovníckeho jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 698-705.

Špánik, F., Krajčírová, Z.
A simple agrometeorological model of production of winter wheat biomass.
Jednoduchý agrometeorologický model produkcie biomasy ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 706-710.

Pauko, Š., Masárová, K.
Effect of powdery mildew (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal) on some quality indices of spring barley.
Vplyv múčnatky trávovej (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal) na niektoré ukazovatele kvality jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 711-718.

Bartoš, M., Škopek, V.
Application of herbicides from the aspect of biomass and effectiveness.
Aplikace herbicidu z hlediska biomasy a energetické efektivnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 719-727.

Podoba, J., Zažko, J.
Effect of some cultivars and forecrops on the energy balance of growing winter wheat.
Vplyv niektorých kultivarov a predplodín na energetickú bilanciu pestovania ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 728-735.

Gabriš, J., Mattová, J.
The results of rearing the hampshire race in our country in relation to the imported animals.
Výsledky chovu plemena Hampshire u nás v pomere k dovezeným zvieratám.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 736-744.

Maňkovská, B.
Concentration of manganese, lead and cadmium in the feedstuff, blood serum and hair of milk cows from the area of ferro-alloy works.
Koncentrácia mangánu, olova a kadmia v krmive, krvnom sére a srsti dojníc z oblasti ferozliatinových závodov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 745-749.

Blaho, R.
The growth, development and milk yield of intensively reared breeding cows of the Pinzgau breed and its crossbreds.
Rast, vývoj a mlieková úžitkovosť intezívne odchovaných plemenníc slovenského pinzgauského plemena a jeho krížencov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 8, pp. 750-761.

Top