Volume 37 (1991) - Issue 1

Riník, E.
Dry matter production of the overhead biomass in winter wheat.
Produkcia sušiny nadzemnej biomasy ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 5-11.

Balla, P.
Productive potential of winter wheat on alluvial gleyic soil.
Produkčný potenciál ozimnej pšenice na nivnej pôde glejovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 12-18.

Princík, Ľ.
Relation between crop structure and productive indices of winter rye.
Vzťah medzi štruktúrou úrody a produkčnými ukazovateľmi raže ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 19-26.

Rimár, J.
Effect of irrigation on productive properties of spring barley in the East-Slovakian lowlands.
Vplyv závlahy na produkčné vlastnosti jačmeňa jarného vo Východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 27-38.

Šikra, J.
The effectiveness of supply phosphorus and potassium fertilization on maize grain crops.
Účinnosť zásobného hnojenia fosforom a draslíkom na úrody zrna kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 39-44.

Šariková, D.
Productive efficiency of bean (Vicia faba L.) in condition of the East-Slovakian lowlands.
Produkčná výkonnosť bôbu obyčajného (Vicia faba L.) v podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 45-55.

Šrojtová, G.
Dynamics of dry matter production of sunflower (Helianthus annuus) in the East-Slovakian lowlands.
Dynamika tvorby sušiny slnečnice ročnej (Helianthus annus) vo východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 56-63.

Šanta, I.
Productive potential of sugar beet in conditions of the East-Slovakian lowlands.
Produkčný potenciál cukrovej repy v podmienkach východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 64-71.

Gejduš, J.
Dynamics of dry matter production of clover in the East-Slovakian lowlands.
Dynamika tvorby sušiny ďateliny lúčnej na východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 72-80.

Mati, R.
Irrigation like an ecological factor of the intesification.
Závlahy ako ekologický faktor intenzifikácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 81-90.

Hisemová, A.
Effect of zeolit and power-station fly-ashes application on soil edaphon.
Vplyv aplikácie zeolitu a elektrárenských popolčekov na pôdny edafón.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, pp. 91-99.

Juhásová, G.
Research results of Endotha parasitica (Murr.) and et And. fungus in Slovakia.
Výsledky štúdia huby endothia parasitica (Murr.) and. et and. na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 1, 100-112.

Top