Volume 10 (1964) - Issue 10

Fernčík, J.
The 15th anniversary of the slovak agricultural literature publishing house.
15 rokov Slovenského vydavateľstva pôdohospodárskej literatúry.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 729-738.

Hraško, J., Bedrna, Zoltán.
Degradation of chernozems in the danubian basin lowland.
Degradácia černozemí v Podunajskej nížine.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 739-746.

Paulech, C.
Propagation of the dwarf bunt of wheat (Tilletia Controversa K Ü H N) in Central Slovakia.
Rozšírenie zakrpatenej sneti (Tilletia Controversa K Ü H N) na Strednom Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 747-756.

Truksa, J.
Influence of the manuring on the yields of maize (Borovce work place).
Vplyv hnojenia na úrody kukurice (pracovisko Borovce).
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 757-764.

Antal, J., Blaho, R.
Influence of a different level of milk nutrion on the grownth and economy of rearing calves.
Vplyv rôznej úrovne mliečnej výživy na rast a ekonomiku odchovu teliec.
poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 765-772.

Staško, J., Sabo, L., Szoyka, H., Strakošová, A.
Somatometric study of the peking ducks in the course of growth.
Somatometrické štúdium pekingských kačíc počas rastu.
Poľnohovpodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 773-780.

Bartalos, M., Rákoczi, Ľ.
Contemporary state of the improvement of feeding sorghums in the improvement station at solary.
Súčasný stav zošľachťovania kŕmnych cirokov na šs solary.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 781-786.

Top