Volume 36 (1990) - Issue 2

Pilát, A.
The effect of the different depth of basic soil cultivation for winter wheat on the dynamics of soil moisture.
Vplyv rôznej hĺbky základného obrábania pôdy k ozimnej pšenici na dynamiku pôdnej vlhkosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 80,98.

Demo, M.
The effects of various ways of cultivation and different levels of fertilization on soil agrochemical qualities.
Vplyv rozdielnych spôsobov obrábania pôdy a rôznej úrovne hnojenia na jej agrochemické vlastnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 99-106.

Lacko-Bartošová, M.
The effect of cultivation on physical properties of soil at winter wheat planting.
Vplyv obrábania na fyzikálne vlastnosti pôdy pri pestovaní ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 107-115.

Šimko, J.
Mineral substances contents in alfalfa depending on the age of plant stand, locality and mowing.
Obsah minerálnych látok v lucerne siatej v závislosti od veku porastu, lokality a kosieb.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 116-126.

Poltársky, J., Bulla, J., Sarvašová, E.
Biohemical processes in muscles in different types of pigs.
Biochemizmus svalov pri rozdielnych typoch ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 127-139.

Blaho, R.
The effects of stable temperature on the growth and health in calves.
Vplyv maštaľnej teploty na rast a zdravotný stav teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 140-147.

Sabo, V., Chrappa, V., Boďa, K.
Feeding water-algae of chlorella genus and quail faeces with house-fly pupae to Japanese quails.
Skrmovanie rias rodu chlorella a prepeličieho trusu s kuklami muchy domácej japonskou prepelicou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 2, pp. 148-156.

Top