Volume 27 (1981) - Issue 9

Andraščík, M., Kecskeméti, F.
Biological value of winter wheat (Triticum aestivum L.) seed.
Biologická hodnota osiva ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 741-751.

Hanes, J.
A study of the change of selected plant resisudes and the formation of watersoluble components. I. Decomposition and mineralization of plant residues.
Štúdium premeny vybraných rastlinných zvyškov a tvorby vodorozpustných komponentov. I. rozklad a mineralizácia rastlinných zvyškov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 752-766.

Čumakov, A.
Effect of nitrogen and irrigations on the content of microelements in grass stands.
Pôsobenie dusíka a závlah na obsah mikroelementov v trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 767-775.

Bielek, P.
Possibilities of nitrogenous plant nutrition in relation to pedological and production conditions. I. formation and accumulation of nitrates in soil.
Možnosti dusíkatej výživy rastlín vo vzťahu k pedoekologickým a výrobným podmienkam. I. tvorba a akumulácia nitrátov v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 776-787.

Miklášová, M.
A study of transgression stability in winter wheat hybrid combinations. Part I.
Štúdium stability transgresie v hybridných kombináciách ozimnej pšenice. I. časť
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 788-796.

Knotek, S.
Nutrient content and pasture consumption at whole-day milch cow pasturing.
Obsah živín a spotreba paše pri celodennom pasení dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 797-806.

Semjanová, E.
A study of cholesterol content in egg yolk. II. cholesterol content in hen yolk during the egg-laying cycle.
Štúdium obsahu cholesterolu vo vaječnom žĺtku. II. obsah cholesterolu vo vaječnom žĺtku sliepok v priebehu znáškového cyklu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 807-814.

Vaškovský, P.
Efficiency analysis of growing industrial hemp in Slovakia.
Analýza efektívnosti pestovania priemyselných konopí na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 824-830.

Janáč, K.
Resources and the determination of humidity amount in the housing sheds for animal production.
Zdroje a určovanie množstva vlhkosti v ustajňovacích priestoroch pre živočíšnu výrobu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 9, pp. 831-843.

Top