Volume 29 (1983) - Issue 10

Andraščík, M., Karabínová, M.
Effect of manuring on the formation and reduction oftillers and on winter wheat yield.
Vplyv hnojenia na tvorbu a redukciu odnoží a úrodu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 853-866.

Lichner, S., Kečkeméthy, A.
Effect of the method of establishing a temporary grassland on its production ability.
Vplyv spôsobu zakladania dočasného pasienkového porastu na jeho produkčnú schopnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 867-874

Hronec, O., Hajdúk, J.
The contents of some elements in soils in the immission field of the exhalation source of ironore mines. Part I.
Obsah niektorých prvkov v pôde v imisnom poli exhalačného zdroja železorudných baní. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 875-882.

Gregorová, H.
Contents of watersoluble glycides in three grass species components of the natural grass stand.
Obsah vodorozpustných glycidov v troch druhoch tráv, komponentoch prírodného trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 883-890

Antal, J.
The effect of age on morphological properties on the digestive system of bulls of the Slovak Spotted Breed.
Vplyv veku na morfologické vlastnosti tráviacej sústavy býkov slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 891-898.

Paška, I., Hladký, V.
Productivity of sows in different rearing conditions.
Produktívnosť prasníc v rozdielnych chovateľských podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 899-905

Gálik, R.
Effect of zinc additives on the digestibility and retention of nutrients in pigs.
Vplyv prídavkov zinku na stráviteľnosť a retenciu živín pri ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 906-915.

Bulla, J., Cibuľa, M., Sarvašová, E.
Relationships between the activity of enzymes, the concentration of blood plasma metabolites and the milk yield of dairy cows of the Slovak Spotted Breed.
Vzťahy medzi aktivitou enzýmov, koncentráciou metabilitov krvnej plazmy a mliekovou úžitkovosťou dojníc slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 916-923

Brestensky, V., Brouček, J., Kovalčík, K.
Changes in the milk yield and blood biochemical indices of first-calf cows in transfer from the calfshed into different housing types.
Zmeny mliekovej úžitkovosti a biochemických ukazovateľov krvi prvôstok pri presune z teľníka do rôzneho typu ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 924-933

Letko, E., Vaicenbacher, J.
Correlationships between the length of body and some characters of discontinuous variability in common carp (Cyprinus carpio L., 1758).
Korelačné vzťahy medzi dĺžkou tela a niektorými znakmi s diskontinuitnou variabilitou u kapra obyčajného (Cyprinus carpio L., 1758).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 934-939.

Vaškovská, G., Vaškovský, P.
Ergonomic analysis of the work environment concerning the potato-grader of TB-150 type.
Ergonomická analýza pracovného prostredia pri triedičke zemiakov typu TB-150.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 940-947.

Fecenko, J.
Importance of nitrogen for organisms.
Význam horčíka pre organizmy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 948-955.

Gáborčík, Š.
Remarks on the term of variety (cultivar).
Poznámky k pojmu odroda (kultivar).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 10, pp. 956-959.

Top