Volume 38 (1992) - Issue 11

Michalíková, A., Roháčik, T., Kulichová, R.
Biological effeciency of fungi from genus Fusarium and Trichoderma on germination of winter wheat grain.
Biologická účinnosť húb rodu Fusarium a Trichoderma na klíčenie zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 825-837.

Vilček, J.
Subjective and objective factors of being backward of the enterprises of flysch zone in East Slovakia.
Subjektívne a objektívne faktory zaostávania podnikov flyšového pásma východného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 838-844.

Holúbek, R., Slamka, P.
Effect of long-term fertilization of semi-natural grasslands on change of soil reaction, content of receivable nutrients and humus.
Vplyv dlhodobého hnojenia poloprírodných trávnych porastov na zmenu pôdnej reakcie, obsah prijateľných živín a humusu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 845-852.

Novák, J.
Evaluation of stability of grass ecosystem according to features of quality.
Posúdenie stability trávneho ekosystému podľa kvalitatívnych znakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 853-862.

Lobotka, J., Horváth, J.
Work evaluation of chain-rake cutter at taking out of clover-straw silage from faded matter from horizontale silage unloader.
Zhodnotenie práce raťazovo-hrablicovej frézy pri vyberaní ďatelinotrávnej siláže zo zvädnutej hmoty z horizonálneho silážneho žľabu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 863-870.

Chrenek, J.
Allometric growth of body dimension of bulls of Slovak Spotted breed, black spotted breed and their cross-breds.
Alometrický rast telesných rozmerov býkov slovenského strakatého plemena, čiernostrakatého plemena a ich krížencov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp.871-877.

Petrikovič, P., Sommer, A., Svetlanská, M., Siget, J.
Influence of bovine somatotropin on nutrient consumption during lactation of first-calf cows.
Účinok bovinného somatotropínu na spotrebu živín v priebehu laktácie prvôstok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 878-885.

Tančin, V.
Changes of levels of thyroid hormones, insulin, glucose and urea in calves with dfifferent age at the beginning of providing the additional feeding with grain feed.
Tančin, V.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 886-893.

Krcho, I., Fľak, P.
Prognosis of reproduction utility of sows on the basis of fertility in the first, resp. in the first two litters.
Prognózovanie reprodukčnej úžitkovosti prasníc na základe plodnosti v prvom, resp. v prvých dvoch vrhoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 894-903.

Parkányi, V., Mertin, D., Oberfranc, M., Točka, I.
Effect of castration of body growth of standard nutria.
Vplyv kastrácie na telesný rast štandardných nutrií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 11, pp. 904-909.

Top