Volume 17 (1971) - Issue 6

Kráľovič, J., Kaulový, J., Žižka, J.
A study of the effect of some insecticides on the opening of blossoms and the germinating power of polllen of lucerne.
Štúdium niktorých insekticídov na otváranie kvetov a klíčivosť peľu lucerny.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp.423-435.

Tichý, I., Bajči, P., Ivanič, J.
Effect of kalium on the technological value of sugar beet.
Vplyv draslíka na technologickú hodnotu cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 436-449.

Hanes, J.
A study of lysimetrical waters of brownearth in the loes under an intensive manuring with mineral fertilizers.
Štúdium lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení minerálnymi hnojivami.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 450-462.

Polakovič, F.
Effect of terracing on the changes of physical and chemical properties of soil.
Vplyv terasovania na zmeny vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 463-474.

Pivko, J., Majerčiak , P., Choma, J., Hečko, R., Krčulová, D.
Changes in the sexual organs of sows following the transplantation of egg cells.
Zmeny v pohlavných orgánoch prasníc po transplantácii vaječných buniek.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 475-481.

Chyla, M., Vrzgula, L., Skalka, J.
The cemism of the abomassum during milk nutriotion. V. the abomassum acidity and activity of proteolytic enzyms of lamb at an early weaning.
Chemizmus slezu počas mliečnej výživy. V. slezová acidita a aktivita proteolytických enzýmov jahniat pri skorom odstave.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 482-489.

Blaho, R.
Effect of grain fodder mixture with differnet representation of SNL on the growth and development of calves in the period of milk.
Vplyv jadrovej zmesi s rôznym zastúpením SNL na rast a vývin teliat v období mliečnej výživy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 490-496.

Holúbek, R.
Evaluation of some indices of economic efficiency of manuring applied to a natural valley meadow.
Vyhodnotenie niektorcýh ukazovateľov ekonomickej efektívnosti hnojenia aplikovaného na prírodnej údolnej lúke.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 497-504.

Herian, K., Krčál, Z., Barabáš, J.
Suitability of establishing regional pasteurizing rooms.
Vhodnosť zriadenia oblastných ošetrovní mlieka.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 505-514.

Valášek, F.
On some methodological problems of the preparation of rationalization studies in agriculture.
K niektorým metodologickým otázkam prípravy racionalizačných štúdií v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 6, pp. 515-526.

Top