Volume 42 (1996) - Issue 11

Hanes, J.
The changes of pH-value in dependence on the time of interaction, ionic strength of electrolyte and ratio between soil and electrolyte.
Zmeny pH v závislosti od dĺžky interakcie, iónovej sily elektrolytu a pomeru medzi pôdou a elektrolytom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp. 821-833.

Ondrišík, P.
Effect of urea-fromaldehyde condensates on dynamics and migration of nitrogen in soil profile. III. migration of anorganic nitrogen compounds in a field lysimetric experiment.
Vplyv močovino-formaldehydových kondenzátov na dynamiku a migráciu dusíka v pôdnom profile. III. migrácia anorganických zlúčenín dusíka v poľnom lyzimetrickom pokuse.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp. 834-845.

Mucha, V.
Regulation of content and composition of humus substances in orthic Luvisol in selected farming systems.
Regulácia obsahu a zloženia humusových látok v hnedozemnej pôde vybranými sústavami hospodárenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp. 846-854.

Michalíková, A., Michrina, J.
Mycoparasitism as one of antagonistic action mechanism of Trichoderma harzianum Rifai, strain B1, against Fusarium culmorum (W.G.SM) Sacc.
Mykoparazitizmus ako jeden z mechanizmov antagonistického pôsobenia kmeňa B1 huby Trichoderma harzianum Rif. na Fusarium culmorum (W.G.SM) Sacc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp. 855-863.

Gáborčík, N., Pastucha, Ľ.
Chemical composition of common chickling seed. II. Foreign genotypes.
Chemické zloženie zrna hrachora siateho. II. zahraničné genotypy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp. 864-870.

Mižičková, Ľ.
The most important factors of enterprise success among independent farmers.
Najvýznamnejšie faktory úspešnosti podnikania samostatne hospodáriacich roľníkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp.871-884.

Višňovský, J., Otolinski, E., Gdovin, M.
Souitable combination of personality´s features - a suppposition of success in the managerial functions.
Vhodná kombinácia čŕt osobnosti - predpoklad úspechu v manažérskych funkciách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 11, pp. 885-891.

Top