Volume 18 (1972) - Issue 10

Húska, J., Andráščík, M.
Effect of CCC (2-chloroethyl-trimenthyl-ammonium chloride) preparation on some qualitative properties of winter wheat corn.
Vplyv prípravku CCC (Chlorcholinchlorid) na niektoré kvalitatívne vlastnosti zrna ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 849-859.

Kocúr, J.
Effect of forecrops on soybean yield.
Vplyv predplodiny na úrodu sóje.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 860-872.

Jambor, P.
Reserve fertilizing of alfalfa and its effect on some soil of degradated chernozems.
Zásobné hnojenie lucerny siatej a jeho vplyv na niektoré pôdne vlastnosti degradovaných černozemí.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 873-879.

Dobrovodský, J.
Possibilities of minimum working up of soil under the utilization of herbicides in maize.
Možnosti minimálneho spracovania pôdy pri využití herbicídov v kukurici.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 880-888.

Antal, J.
Effect of voluminous feed at the rearing of calves with complete granulated feeding ration.
Význam objemového krmiva pri odchove teliat kompletnou granulovanou kŕmnou dávkou.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 889-895.

Poltársky, j., Majerčiak, P.,, Žilla, T.
Maize Opaque-2 in the monodiet of fattening pigs.
Kukurica Opaque-2 v monodiéte výkrmových ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 896-901.

Blaho, R.
Effect of grain fodder and grainless fodder nutrition in various periods of rearing and during pregnancy on the fertility and milk productiveness of heifers.
Vplyv jadrovej a bezjadrovej výživy v rôznom období odchovu a počas teľnosti na plodnosť a mliečnu úžitkovosť jalovíc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 902-908.

glosová, E., Lacová, M.
Quality and durability of raw milk obtained under hygienic conditions.
Akosť a trvanlivosť surového mlieka získaného za hygienických podmienok.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 909-917.

Mušat, N.
Evaluation of the degree of develoment of plants by soil assesement method.
Hodnotenie stupňa vývinu rastlín metódou bonitácie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 918-923.

Labuda, J.
A new system of evaluating feedstuffs and standardizing energy requirement for farm animals in the GDR on the base of nett-energy of fat.
Nový systém hodnotenia krmív a normovania energetickej potreby pre hospodárske zvieratá v NDR na báze nettoenergie tuku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 924-932.

Polakovič, F.
Effect of terracing on the cultivation conditons of grape vine.
Vplyv terasovania na pestovateľské podmienky pre vinič.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 10, pp. 933-942.

Top