Volume 30 (1984) - Issue 3

Šinská, J.
Lucern seed formation afer crossing and self-pollination.
Tvorba semena lucerny po krížení a samoopelení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 193-201.

Banásová, V., Hajdúk, J.
Effect of the waste from the nickle works (Exctraction residue) on the growth of four grass species.
Vplyv odpadu z niklovej huty (Lúženica) na rast štyroch druhov tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 202-210.

Medvecký, D.
Research into the possibility o watering calves with milk mixture solution once a day, beginning the 17th, or the 15th day of their age, respectively.
Výskum možnosti napájania teliat roztokom mliečnej zmesi raz za deň od 17., resp. 15., dňa ich veku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 211-220.

Poltársky, J., Bulla, J.
Proper yield, fattening ability and carcass value of pigs differently reacting to halothane anaestetic.
Vlastná úžitkovosť, výkrmová schopnosť a jatočná hodnota ošípaných rozdielne reagujúcich na anestetikum halothan.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 221-227.

Kotvas, R., Vavák, V.
Behaviour of milk cows on the intensive pasturage.
Správanie sa dojníc na intenzívnej pastve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 228-236.

Hladký, V., Baňkos, Š.
II. A study of the etology of pigs on the principle of the habituation test.
II. Štúdium etológie ošípaných na princípe habituačného testu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 237-249.

Staník, J., Čierna, V., Stehlík, J.
An analysis of production properties of a pedigree breeding group of sows under large-scale production conditions.
Analýza produkčných vlastností šľachtiteľskej skupiny prasníc vo veľkovýrobných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 250-256.

Oberhauser, A.
Economic effectiveness and cost rate in cooperations in heifer rearing.
Ekonomická efektívnosť a nákladovosť pri kooperáciách v odchove jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 257-263.

Hrubý, J.
Possibilities of the application of normal frequency distribution in examining differentiations of large-scale pig breedings.
Možnosti uplatnenia normálneho rozdelenia početnosti pri skúmaní diferenciácie veľkochovov ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 264-271.

Palo, V., Čanigová, M., Svatá, I.
A contribution to the study of a possibility of whey processing with bentonites.
Príspevok k štúdiu možnosti spracovania srvátky bentonitmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 272-279.

Ryšavá, B., Javorek, E.
Maize kernel dry matter and weight growth at certain stages during ripening.
Rast sušiny a hmostnosti zrna kukurice v určitých štádiách počas dozrievania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 3, pp. 280-288.

Top