Volume 33 (1987) - Issue 10

Líška, E., Lasko-Bartošová, M.
Effect of cultivation and feretilization on NO3-N in soil.
Vplyv kultivácie a hnojenia na obsah NO3-N v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 889-898.

Bielek, P., Kubicová, Z.
Interaction between nitrogen availability and intake by plants.
Interakcie sprístupňovania a príjmu dusíka rastlinami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 899-906.

Kulich, J.
Basic nutrition and phytotoxicity caused by arsenic and lead. Part II.
Základná výživa a fytotoxicita spôsobená arzénom a olovom. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 907-919.

Blaho, R.
Effect of very early reproduction on the growth and feedstuff consumption in heifers.
Vplyv veľmi ranej reprodukcie na rast a spotrebu krmív u jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 920-931.

Chrenek, J.
Carcass properties of Slovak Spotted, Blackspotted Lowland bulls and their crossbreds of the F101 and F11 generations. II. Composition of half carcasses.
Jatočné vlastnosti slovenských strakatých, čiernostrakatých nížinných býkov a ich krížencov F101 a F11 generácie. II. skladba jatočných polovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 932-940.

Škultéty, M., Škultétyová, N., Viest, M., Jambrich, J.
Effect of probiotic preparations on the quality and nutritive value of maize silage.
Vplyv urobiotických prípravkov na akosť a výživnú hodnotu kukuričných siláží.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 941-950.

Gálik, R., Kabát, L.
Analysis on interaction relationship between calcium content in the feed of pigs and the retention of mineral substances.
Analýza interakčných vzťahov medzi obsahom vápnika v krmive ošípaných a retenciu minerálnych látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 951-959.

Ďurovčík, J.
Growth of live weight, carcass percentage and body parts of two different turkey lines.
Rast živej hmotnosti, jatočnej výťažnosti a častí tela dvoch rôznych línií moriek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 960-968.

Mihina, Š.
Evaluation of vacuum in the under-teat chamber of the teat cup.
Hodnotenie podtlaku v podceckovej komore ceckovej nástrčky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 10, pp. 969-975.

Top