Volume 24 (1978) - Issue 9

Špaldon, E., Karabínová, M.
Effect of packing processes on the utilization of nutrients in the wheat stand.
Vplyv utláčacích procesov na využitie živín v poraste pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 749-758.

Hraška, Š.
Heredity of quantitative characters of winter wheat and possibilities of its utilization in breeding. Part I.
Dedičnosť kvantitatívnych znakov ozimnej pšenice a možnosti jej využitia v šľachtení. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 759-768.

Kubjatko, F.
Ecological and physiological features of some varieties of winter wheat of the pacific north-west. Part I.
Eko-fyziologické zvláštnosti niektorých odrôd ozimnej pšenice pacifického severozápadu. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 767-777.

Masaryk, Š.
Changes of agrochemical properties of grass cover soils with intensive nitrogen manuring. I. pedological and agrochemical characteristic of the soils of trial field stations.
Zmeny agrochemických vlastností pôd s trávnym porastom pri intenzívnom hnojení dusíkom. I. pedologická a agrochemická charakteristika pôd pokusných stanovíšť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 778-785.

Javorková, A., Gáborčík, N.
Research on the photosynthetic productivity of permanent grass cover under the conditions of Central Slovakia.
Výskum fotosyntetickej produktivity trvalého trávneho porastu v podmienkach stredného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 786-795.

Poltársky, J.
Sex conditioned differences in the formation of the carcass body of various types of pigs.
Pohlavím podmienené rozdiely v utváraní jatočného tela rôznych typov ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 796-805.

Ďurečko, J., Jakab, F.
A contribution to the study of meat productivity of the F10 generation of the Slovak Spotted and of the Ayrshire Breeds.
Príspevok k štúdiu mäsovej úžitkovosti F10 generácie slovenského strakatého a ayrshirského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 806-814.

Vaškovský, P., Kováč, Ľ., Hanáček, F.
Analysis of production factors in pork production.
Analýza výrobných faktorov pri výrobe bravčového mäsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 815-820.

Fáziková, E., Vlčko, J.
Supposed changes of the ecology of the territorial unit of Gabčíkovo-Nagymaros. I. utilization of the spoil mound of the arable stratum in land cultivation.
Očakávané zmeny životného prostredia územného celku Gabčíkovo-Nagymaros. I. využitie skrývky orničnej vrstvy pri zúrodňovaní pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 821-831.

Šanta, M., Stehlík, K., Slezák, K., Tarr, J.
Water quality of the small Danubie from the viewpoint of application for irrigation.
Kvalita vody Malého Dunaja z hľadiska použitia per zavlažovanie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 9, pp. 832-843.

Top