Volume 46 (2000) - Issue 7

Bedrna, Z.
Positive anthropic influence on soils of Borska lowland in the part of lower Morava floodplain.
Pozitívna antropizácia pôd Borskej nížiny v časti Dolnomorovaskej nivy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 7, pp. 485-496.

Urminská, J., Noskovič, J., Porhajašová, J.
Effect of slow-acting nitrogenous fertilizers on leaching of monovalent cations (K+, Na+) in the laboratory lysimetric experiment.
Vplyv pomaly pôsobiacich dusíkatých hnojív na vyplavovanie jednomocných katiónov (K+ a Na+) v podmienkach laboratórneho lyzimetrického pokusu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 7, pp. 497-505.

Gonda, Ľ., Kunský, M., Gáborčík, N.
Conditioners in grassland harvesting.
Kondicionéry pri zbere trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 7, pp. 506-518.

Papajová, I., Juriš, P., Rataj, D., Žiláková, J., Ilavská, I.
Surival of model helminth Ascaris suum eggs in the ensilaging process of grass biomass under operating conditions.
Prežívanie vajíčok modelového helmita Ascaris suum v procese silážovania trávnych miešaniek v prevádzkových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 7, pp. 519-530.

Vilček, J.
Economics of crop production in relationship of soil production potential.
Ekonomika rastlinnej výroby v závislosti od produkčného potenciálu pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 7, pp. 531-541.

Chrastinová, Z.
The tax system development and this influence on agriculture.
Vývoj daňovej sústavy a jej vplyv na poľnohospodárstvo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 7, pp. 542-559.

Top