Volume 33 (1987) - Issue 11

Tkáč, J.
Investigation into the irrigation water requirement for maize and its effect on the kernel yield rate.
Výskum potreby závlahovej vody pre kukuricu a jej vplyv na výšku úrody zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 981-990.

Masarovičová, E., Gáborčík, N.
Effect of water-deficity on chlorophyll concentration in tall fescue (Festuca arundinacea, Schreb.) cultivars.
Vplyv deficitu vody na koncentráciu chlorofylu v kultivaroch kostravy trsťovitej (Festuca arundinacea, Schreb.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 991-999.

Kasanická, Z.
Effect of drainage on the change of the production potential of soils.
Vplyv odvodnenia na zmenu produkčného potenciálu pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1000-1007.

Dovjak, V., Oravec, V., Gromová, Z.
Growth stage of camomile in connection with the dynamics of dry matter formation, nutrient content and their taking in by plant dry matter.
Rastové fázy rumančeka pravého v súvislosti s dynamikou tvory sušiny, obsahu živín a ich čerpania sušinou rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1008-1020.

Kamenická, A., Rypák, M.
Dormancy and growth of European Chestnut (Castanea sativa Mill.) embryo in vitro.
Dormancia a rast embryí gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1021-1031.

Blaho, R.
Effect of very early mating of heifers on their fertility and yield.
Vplyv veľmi raného zapustenia jalovíc na ich plodnosť a úžitkovosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1032-1037.

Ballová, Š., Vavák, V.
Evaluation of milk cow culling in relation to their age and microclimate of loose box stall housing.
Zhodnotenie vyraďovania dojníc vo vzťahu k ich veku a mikroklíme voľného boxového ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1038-1045.

Gálik, R., Kabát, L.
Mathematic-statistical analysis of interaction relationships between different Ca contents, retention of mineral substances, digestibility and nitrogen retention. Part II.
Matematicko-štatistická analýza interakčných vzťahov medzi rôznym obsahom vápnika, retenciou minerálnych látok, stráviteľnosťou a retenciou dusíka. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1046-1053.

Mihina, Š., Szabová, G.
Relationship between the investment costs and live labour productivity in different types of the milking instalation.
Vzťah investičného nákladu a produktivity živej práce pri rôznom type dojacieho zariadenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1054-1060.

Šimo, D.
Economic-organizational evaluation of the consumption of labour, fuel and costs of industrial maize growing for kernel (IMG) in the system Kite.
Ekonomicko-organizačné hodnotenie spotreby práce, pohonných látok a nákladov priemyselného pestovania kukurice na zrno (PPK) v systéme Kite.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 11, pp. 1061-1071.

Top