Volume 41 (1995) - Issue 7

Novák, J.
Non-tillage rejuvenation of ruderal grassland y reseeding. II. Botanical changes.
Bezorbová obnova ruderálneho trávneho porastu prísevom. II. Floristické zmeny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 481-490.

Líška, E., Týr, Š., Pospišil, R.
Agroclimatic conditions of the potatoes growing in Slovakia.
Agroklimatické podmienky pestovania zemiakov na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 491-500.

Danko, J., Repka, J.
Energy efficiency of grain maize cultivation system using large-scale production technologies.
Energetická efektívnosť pestovania kukurice na zrno pri veľkovýrobných technológiách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 501-508.

Švihra, J., Kozinka, M.
Seminal root system of selected maize hybrids.
Seminálny koreňový systém vybraných hybridov kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 509-517.

Michalíková, A., Roháčik, T., Kulichová, R.
Efficacy of Vitavax-200-FF against diseases of spring barley cause by helmintosporioses.
Účinnosť Vitavaxu-200-FF proti helmintosporiózam jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 518-529.

Novosádová, D.
Recent method of phytopathogenic fungi taxonomy research .
Súčasný metodický prístup k riešeniu problémov taxonómie fytopatogénnych húb.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 530-533.

Horniaková, E., Budinská, Z., Sojková, Z., Szoby, L.
Effect of feeding ground and crushed feed mixture on laying hens performance and egg quality.
Vplyv skrmovania sypkej a drtenej kŕmnej zmesi na kvalitu škrupiny slepačích vajec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 534-544.

Stráňai, I.
Ichthyofauna of submontane section of the Nitra river. I. comparison to the state of the 1960´s.
Ichtyofauna podhorskej časti rieky Nitra. I. porovnanie so stavom 60-tych rokoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 7, pp. 545-555.

Top