Volume 16 (1970) - Issue 10

Repka, J., Kostrej, A.
An analysis of the production process of cultivated plants in the conditions of South Slovakia. II. manuring and various leaf surface rate in relation to the production of dry matter.
Analýza produkčného procesu kultúrnych rastlín v podmienkach južného Slovenska. II. hnojenie a rôzna veľkosť indexu listovej pokryvnosti vo vzťahu k produkcii sušiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 830-841.

Říman, L., Marek, J.
Polyploids of perenial forage crops. A study of the ultrastructure in diploidal and tetraploidal tissue in the leaves of clover (Trifolium pratense L.) by means of the electronic microscope.
Polyploidy viacročných krmovín. Štúdium ultraštruktúr diploidných a tetraploidncýh pletív v listoch Trifolium pratense L. pomocou elektrónového mikroskopu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 842-848.

Kropáčová, S., Miklík, V.
The activity of Apis mellifera L. on Melilotus albus M E D I K.
Činnosť včely medonosnej (Apis mellifera L.) na komonici bielej (Melilotus albus M E D I K.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 849-856.

Gajdošík, M., Gyarmathy, E.
A study of bodily shapes of auction rams of merino breed in Slovakia.
Štúdium telesných tvarov aukčných baranov plemena merino na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 857-863.

Majerčiak, P., Smidt, D., Harms, E.
Cultivation of egg cells of sows in vitro.
Kultivácia vaječných buniek prasníc in vitro.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 864-874.

Poltársky, J., Žilla, T., Pivko, J.
On the problem of aminoalcohols in the diet of fattened pigs.
K otázke aminoalkoholov v diéte výkrmových ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, vol. 1970, N. 10, pp. 875-882.

Zelník, J., Bulla, J., Granát, J.
Morphology of embryonal disks of unfertilized egtgs of Coturnix c. Japonica.
Morfológia zárodočných terčíkov neoplodnených vajec japonskej prepelice (Coturnix c. Japonica.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 883-890.

Pekárik, Š.
Rationalization of work in vintage. Part II.
Racionalizácia práce pri zbere hrozna. II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 891-899.

Gáborčík, Š.
Growing and breeding of Festuca arundinacea S C H R E B., Syn. F. elatior, SSP. arundinacea.
Pestovanie a šľachtenie kostravy trsťovitej (Festuca arundinacea S C H R E B. Syn.: Festuca elatior, SSP. Arundinacea).Študijná správa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 900-908.

Rajczyová, M.
Metabolism of herbicides. Degradation of 4-/2,4-dichlorphenoxybu-tiric acid /4-/2,4DB/ in plant.
Metabolizmus herbicídov. Degradácia 4-/2,4-dichlórfenoxymaslovej kyseliny /4-/2,4-DB/ v rastilách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 909-913.

Knapo, A., Kurota, Š.
New circumferential walls of pigs-sties.
Nové obvodové steny chlievov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 10, pp. 914-926.

Top