Volume 32 (1986) - Issue 1

Hraška, Š., Cagáň, Ľ.
Anatomic structure of the aleuron layer of wheat grain in relation to the dry matter content in the grain.
Anatomická stavba aleurónovej vrstvy zrna pšenice vo vzťahu k obsahu sušiny v zrne.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 3-18.

Krusko, A., Candráková, E., Orlík, E.
Formation and reduction of the yield elements of winter barley at different dates of sowing.
Tvorba a redukcia prvkov úrodnosti ozimného jačmeňa pri rôznom termíne sejby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 19-29.

Gáborčík, N.
Chlorophyll content, chemical composition and growth rate of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) cultivars.
Obsah chlorofylu, chemické zloženie a rýchlosť rastu kultivarov kostravy trsťovitej (Festuca arundinacea Schreb.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 30-38.

Gregorová, H.
On the question of clover-grass pasture mixtures in arid regions.
K otázke ďatelinotrávnych pasienkových miešaniek v suchých oblastiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 39-46.

Marek, J., Repka, J., Hraška, Š., Bežo, M.
Structural transformation in the endosperm cells of wheat grain.
Štruktúrne transformácie v bunkách endospermu zrna pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 47-51.

Kliment, J., Pšenica, J., Rybanský, J.
Body dimensions of F11 generation crossbred cows of the Slovak Spotted Breed with the Holstein-Friesian Redspotted cattle.
Telesné rozmery kríženiek F11 generácie slovenského strakatého plemena s holštajnskofrízskym červenostrakatým dobytkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 52-61.

Uhrín, V., Bírošová,V., Kočí, Š.
Effect of diet fat of the growth of the adipose connective tissue in broiler chickens.
Vplyv tuku v diete na rast tukového väziva brojlerových kureniec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 62-71.

Chrenek, J., Benc, F.
Effect of the Holstein-Friesian Breed (Red) on the udder size in crossbreds cows with the Slovak Spotted Breed.
Vplyv holštajnskofrízskeho plemena (Red) na rozmery vemena pri kríženkách so slovenským strakatým plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 72-77.

Polanská, O., Nosáľ, V., Fľak, P.
Basic chemical composition and some qualitative characteristic of the meat of bull calves fed a different proportion of grain and voluminous fodders.
Základné chemické zloženie a niektoré kvalitatívne charakteristiky mäsa býčkov kŕmených rôznym podielom jadrových a objemových krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 1, pp. 78-87.

Top