Volume 32 (1986) - Issue 11

Hraško, J., Kolény, M.
A contribution to interpretation of the earth´s remote survey materials for soil mapping and agricultural purposes.
Príspevok k interpretácii materiálov diaľkového prieskumu zeme pre pôdne mapovanie a poľnohospodárske účely.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 945-951.

Bedrna, Z.
Classification of soil regimes.
Klasifikácia pôdnych režimov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 952-960.

Džatko, M., Dubovcová, M.
A contribution to the analysis of the effect of soil and ecological factors on hectare yields of fields crops.
Príspevok k analýze vplyvu pôdno-ekologických faktorov na hektárové úrody poľných plodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 961-970.

Fulajtár, E.
Ecological evaluation and classfication of the water regime of mostly spread soils in Slovakia.
Ekologické hodnotenie a klasifikácia vodného režimu najrozšírenejších pôd Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 971-986.

Linkeš, V.
A contribution to the characteristic, genesis and geography of humus horizons of the agricultural soils of Slovakia.
Príspevok k charakteristike, genéze a geografii humusových horizontov poľnohospodárskych pôd Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 987-997.

Klobušický, K.
Modification of the physical properties of soil for a more effective availability of nutrients.
Úprava fyzikálnych vlastností pôdy na efektívnejšie využívanie živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 998-1006.

Kobza, J.
A contribution to the problem of fertility of Albic Luvisol and Pseudogley.
Príspevok k problematike úrodnosti illimerizovaných pôd a pseudoglejov z genetického hľadiska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 1007-1017.

Jurčová, O.
Changes of the physical properties of heavy soil in manuring with composted spruce bark.
Zmeny fyzikálnych vlastností ťažkej pôdy pri hnojení kompostovanou smrekovou kôrou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 1018-1027.

Hrtánek, B.
Soil potassium forms in fertilized Albo-gleyic Luvisols.
Formy pôdneho draslíka v hnojenej illimerizovanej pôde oglejenej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 11, pp. 1028-1038.

Top