Volume 8 (1961) - Issue 10

Kozlík, V.
The tasks and problems of the svil irrigation.
Úlohy a problémy zavlažovania pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 10, pp. 713-719.

Herceg, O.
Biotechnological analysis of hay of some permanent and temporary grassland stands in lowland and upland of the west slovakian county district.
Biotechnologický rozbor sena niektorých trvalých a dočasných lúčnych porastov nížinnej a podhorskej oblasti západoslovenského kraja.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 10, pp. 721-730.

Derco, M., Haas, J.
The influence of harvest´s time on the yield of the sunflower oil (Helianthus annuus L., ssp. cultus wenzl.).
Vplyv času zberu na úrodnosť slnečnice ročnej (Helianthus annuus L., ssp. Cultus Wenzl.).
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 10, pp. 731-744.

Klimeš, I.
The relation of carotene to nitrogenous substances and fibre in lucerne.
Vzťah karoténu k dusíkatým látkám a vláknině ve vojtěšce.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 10, pp. 745-757.

Hučko, V.
A contribution to the study of some influences effecting the period of gestation of mares.
Príspevok k štúdiu niektorých vplyvov pôsobiacich na dĺžku gravidity kobýl.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 10, pp. 759-770.

Top