Volume 54 (2008) - Issue 1

SKLÁDANKA, J., HRABĚ, F.:
Effect of fertilization and cutting frequency on botanical composition, diversity and grassland quality.
Vliv hnojení a intenzity využití na druhovou skladbu, diverzitu a kvalitu travního porostu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, No. 1, pp. 1-8

GOZDOWSKI, D., WYSZYŃSKI, Z., PIEKIEVICZ, S., LOBODA, T.:
The relationship between the leaf area of spring barley canopy and grain yield based on agronomical and environmental factors.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, No. 1, pp. 9-17

UŽÍK, M., ŽOFAJOVÁ, A., RUCKSCHLOSS, Ľ.:
Effect of climatic conditions and fertilization on structure of yield and grain quality of winter wheat (Triticum aestivum L.).
Vplyv klimatických podmienok a hnojenia na štruktúru úrody zrna pšenice letnej f. ozimnej (Triticum aestivum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, No. 1, pp. 18-27

LAHUČKÝ, L., BAJČAN, D., BYSTRICKÁ, J., HALÁSOVÁ, M.:
Dynamics of chromium compounds (CrIII137, CrVI) in various soil types.
Dynamika zlúčením chrómu (CrIII, CrVI) v rôznych pôdnych predstaviteľoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, No. 1, pp. 28-35

ARBAOUI, M., KRAIC, J., HUSZÁR, J.:
Genetic variation of Sclerotinia sclerotiorum isolates from different conditions.
Genetická variabilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum pochádzajúcich z odlišných podmienok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, No. 1, pp. 36-39

Top