Volume 31 (1985) - Issue 6

Andraščík, M., Hulek, Ľ.
A study of the effect of agrotechnical parameters on the yield of horse bean (Faba vulgaris, Moensch).
Štúdium vplyvu niektorých agrotechnických parametrov na úrodu bôbu obyčajného (Faba vulgaris, Moensch).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 485-493.

Dunca, J.
A contribution to measuring the resonant frequency of wheat culms.
Príspevok k meraniu rezonančných frekvencií stebiel pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 494-506.

Čumakov, A.
Distribution on microelement in soil-forming substrates of Slovakia. II. relationship between the substrate and the soil type.
Rozšírenie mikroelementov v pôdotvorných substrátoch Slovenska. II. vzťah medzi substrátom a pôdnym typom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 507-518.

Vološin, J.
A research on the possibility of a more intensive air nitrogen fixation on temporary grasslands.
Výskum možností intenzívnejšieho pútania vzdušného dusíka na dočasných pasienkových porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 519-526.

Massanyi, L.
Morphologically ascertained causes of infertility in the bull NX-29 (NX-Defect).
Morfologicky zistené príčiny neplodnosti býka NX-29 (NX-Defekt).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 527-535.

Hladký, V.
I. etological and heamatological studies in rearing and fattening pigs under large-scale production conditions.
I. etologické a hematologické štúdia pri odchove a výkrme ošípaných vo veľkovýrobných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 536-546.

Poltársky, J., Bulla, J., Polanská, O.
Halothane test as meat quality indicator in pigs.
Halothanový test ako indikátor kvality mäsa pri ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 547-553.

Gunárová, V., Petryszak, A., Rosciszewska, M.
Gadflies (Tabanidae, diptera) from the grasslands of Wola Libertowska (Poland).
Ovady (Tabanidae, diptera) z pasienkov Wola litertowska (Polsko).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 554-560.

Palanská, O., Nosáľ, V.
Effect of the change of housing of fattening bull calves on the basic chemical composition and on some qualitative characteristics of the Musculus longissimus dorsi.
Vplyv zmeny ustajnenia výkrmových býčkov na základnú chemickú skladbu a na niektoré kvalitatívne charakteristiky svalu Longissimus dorsi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 6, pp. 561-567.

Top