Volume 33 (1987) - Issue 6

Hudec, J., Poláček, Š.
An orientation study of the effect of potential morphoregulators on the growth of plants.
Orientačné štúdiá vplyvu potenciálnych morforegulátorov na rast rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 481-490.

Ivanič, J., Vnuk, Ľ.
Effect of NPK-fertilizing, Sulphur and liming on dry matter formatio, uptake of nutrients and their availability for yield formation by plants of the winter wheat variety Košútka.
Vplyv NPK-hnojenia, síry a vápnenia na tvorbu sušiny, odber živín a ich využiteľnosť na tvorbu úrody rastlinami ozimnej pšenice odrody Košútka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 491-499.

Čumakov, A.
Fraction of microelements inthe soils of Slovakia. II. Manganese and Molybdenum.
Frakcie mikroelementov v pôdach Slovenska. II. mangán a molybdén.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 500-509.

Chreneková, E., Poláček, Š.
Evaluation of the energetic waste from the aspect of a possible intoxication of soils by heavy metals. Part I.
Posúdenie energetického odpadu z hľadiska možnej intoxikácie pôd ťažkými kovmi. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 510-516.

Galba, J.
So2 ground concentrations in the river Nitra basin and their relations to crop production.
Prízemné koncentrácie SO2 na ponitrí a ich vzťah k rastlinnej výrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, 517-528.

Petrík, Ľ.
Ecological system of farming in a region with special regime of protection.
Ekologické sústavy hospodárenia v krajine so zvláštnym režimom ochrany.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 529-539.

Chrenek, J.
Effect of the Holstein-Friesian Breed on the body dimensions of the F101, F11, generation crosbreds with the Slovak Spotted Cattle.
Vplyv holštajnskofrízskeho plemena na telesné rozmery krížencov f101, F11 generácie so slovenským strakatým dobytkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 540-550.

Pšenica, J., Rybanská, M., Uhlár, J.
Body dimensions of high-yield cows of the Slova Spotted Breed.
Telesné rozmery vysokoúžitkových kráv slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 551-562.

Brouček, J., Kovalčik, K., Šottník, J., Brestenský, V.
Influence of extreme microclimate and free housing on live weight growth and feedstuff consumption during pregnancy in heifers.
Pôsobenie extrémnej mikroklímy a voľného ustajnenia na rast živej hmotnosti a spotrebu krmív počas teľnosti jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 563-571.

Kalas, J.
Analysis of reproductional productivity of cows housed in large-capacity cow-houses in Slovakia.
Analýza reprodukčnej úžitkovosti kráv ustajnených vo veľkokapacitných kravínoch na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 6, pp. 572-586.

Top