Volume 23 (1977) - Issue 10

Hraška, Š.
Diallel analysis and its utilization in the evaluation of the genetic conditioning of quantitative characters of winter wheat.
Dialelická analýza a jej využitie pri hodnotení genetickej podmienenosti kvantitatívnych znakov ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 857-864.

Šolc, Cy., Paulech, C.
Physiological races of the fungus Erysiphe graminis f. sp. tritici Marchal found in Slovakia in 1973-1974.
Fyziologické rasy huby Erysiphe graminis f.sp. tritici Marchal zistené na Slovensku v r. 1973-1974.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 865-872.

Jamriška, P.
Effect of nitrogen applied to nurse crop and after its harvest to the yield and nutrient content of the underplant crops of meadow clover and cock´s foot.
Vplyv dusíka aplikovaného ku krycej predplodine a po jej zbere na úrodu a obsah živín podsevov ďateliny lúčnej a reznačky laločnatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 873-883.

Nitranský, Š.
Some manifestations of growth and fruit yield of the apricot of Rakovský variety on different stocks.
Niektoré prejavy rastu a rodivosti marhule odrody Rakovského na rozličných podpníkoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 884-893.

Kliment, J., Uhlár, J.
Growth and cargass value of bulls of the Slovak spotted breed and its crosses of F1 generation with the holstein-frysian red and white cattle of Canadian type. Part I.
Rast a jatočná hodnota býkov slovenského strakatého plemena a jeho krížencov F1 generácie s holštajnskofrízskym červenostrakatým dobytkom kanadského typu. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 894-903.

Majerčiak, P., Pivko, J., Háčik, T., Smidt, D.
Utilization of infantile gilts following hormonal provocation of ovulation from the aspect of yield and generative interval shortening. IV. Diagnosis of early pregnancy by means of gravignost and pregnandiol content in urine.
Využitie infantilných prasničiek po hormonálnej provokácii ovulácie z hľadiska úžitkovosti a skrátenia generačného intervalu. IV. diagnóza včasnej prasnosti pomocou gravignostu a obsahu pregnandiolu v moči.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 904-908

Zajonc, I.
Effect of liquid manure irrigations on the composition structure of rainworms synusia (Lumbricidae).
Vplyv močovkových závlah na zloženie synúzií dážďoviek (Lumbiricadae).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 909-917.

Linderová, Z.
Symbionts of larvae and imagos of Rhagoletis cerasi L. (Diptera, Trypedidae).
Symbionty lariev a imág Rhagoletis cerasi L. (Diptera, Trypedidae).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 918-924.

Procházka, B., Svoboda, J.
Effect of the working regimen of the reel on grain losses in cutting cereals.
Vplyv pracovného režimu prihŕňača na straty zrna pri kosení obilnín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 10, pp. 925-935.

Top