Volume 31 (1985) - Issue 5

Lorenčík, L., Mati, R.
Increasing of soil fertility - of the decisive component of productive capacity of the country.
Zvyšovanie úrodnosti pôdy - rozhodujúcej zložky produkčnej schopnosti krajiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 389-396.

Mišák, J., Gejguš, J., Krupa, M.
Priority of primary resources of carboniferous substances for the balance of the agricultural system in the East-Slovakian Lowland.
Priority primárnych zdrojov uhlíkatých látok pre vyváženosť poľnohospodárskej sústavy na východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 397-405.

Rimár, J., Šikra, J., Sudzina, M.
Effect of basic tillate of heavy soils of the East-Slovak Lowland on the yield of cereals.
Vplyv základného spracovania ťažkých pôd východoslovenskej nížiny na úrody obilnín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 406-415.

Marjeník, F., Ivanič, J.
Effect of graded nitrogen rates on the yield and some qualitative properties of tobacco raw material.
Vplyv stupňovaných dávok dusíka na úrodu a niektoré kvalitatívne vlastnosti tabakovej suroviny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 416-422.

Zaťko, J., Andraščík, P.
Rationalization of growing winter wheat "Danubia".
Racionalizácia pestovania ozimnej pšenice Danubia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 423-430.

Kliment, J., Jamriška, M.
Effect of inbreeding on the size of litter of domestic rabbit.
Vplyv inbrídingu na veľkosť vrhu králika domáceho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 431-437.

Vavák, V., Kotvas, R.
Analysis of microclimatic factors in large-capacity housing of milch cows in a submontane area at winter and summer seasons.
Rozbor mikroklimatických faktorov vo veľkokapacitnom ustajnení dojníc v podhorskej oblasti v ozimnom a letnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 438-447.

Parkányi, V., Rafay, J., Zelník, J.
Desanguination stress and its efffect on the polyploidy of bone marrow cells and the blood count of rabbit.
Desangvinačný stres a jeho vplyv na polyploidiu buniek kostnej drene a krvný obraz králika.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 448-460.

Procházka, B., Svoboda, J., Frančák, J.
Effect of thrashing on the seed value of spring barley.
Vplyv výmlatu na osivovú hodnotu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 461-470.

Marek, J.
An attempt to elucidate the history of directed variability of wheat.
Pokus o objasnenie histórie usmernenej variability pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 5, pp. 471-476.

Top