Volume 23 (1977) - Issue 8

Andraščík, M., Ličko, J.
Reactivity of several species and varieties of winter cereals on gradually increased doses of nutrients in agroecological conditions of potato production area.
Reaktívnosť viacerých druhov a odrôd ozimných obilnín na stupňovanie dávky živín v agroekologických podmienkach zemiakovej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 665-675.

Kubjatko, F., Gobo, A.
A study of the adaptability of some varieties of winter wheat in the course of autumn-winter period. Part II.
Štúdium adaptability niektorých odrôd ozimnej pšenice v priebehu jesenno-zimného obdobia. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 676-691.

Mačuha, P.
Effect of liming and PK manuring on alfalfa yield in acidic soils.
Vplyv vápnenia a PK hnojenia na úrodu lucerny v kyslých pôdach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 692-704.

Chira, E., Soják, Š.
Utilization of the stability coeficient of the culm in the evaluation of wheat assortment for culm lodging.
Využitie koeficientu stability stebla pri hodnotení sortimentu pšenice na steblovú poliehavosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 705-712.

Majerčiak, P., Pivko, J., Illéš, J., Švelan, J.
Utilization of infantile gilts after hormonal provocation of ovulation from the viewpoint of yield and generative interval shortening. II. influencing of fertility by age, breeding intensity and by the application of progesteron.
Využitie infantilných prasničiek po hormonálnej provokácii ovulácie z hľadiska úžitkovosti a skrátenia generačného intervalu. II. ovplyvňovanie plodnosti vekom, intenzitou odchovu a aplikáciou progesterónu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 713-723.

Blaho, R.
Effect of a different level of nutrition on the course of growth phases and sexual maturation of heifers.
Vplyv rôznej úrovne výživy na priebeh rastových fáz a pohlavné dospievanie jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 724-731.

Točka, I., Kulíšek, V.
Effect of the application of the seed treater agronal H on the liver parenchyma of the common pheasant (Phasianus colchicus)
Vplyv aplikácie moridla agronal H na parenchým pečene bažanta obyčajného (Phasianus colchicus)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 732-740.

Juríček, J., Kováčk, Š., Drábek, B.
Centrifuging of pig excrements under the utilization of coagulants.
Odstraňovanie exkrementov ošípaných s použitím koagulantov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 741-749.

Nedelka, M.
Protection of winter cereals by snow cover in the Liptov and Poprad basins.
Zabezpečenosť ozimín snehovou prikrývkou v Liptovskej a Popradskej kotlien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 750-764.

Pospíšilová, D.
On heterosis of Vitas vinifera L.
K heteróze Vitis vinifera L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 8, pp. 765-771.

Top