Volume 51 (2005) - Issue 1

KASARDA, R., KADLEČÍK, P.
Comparison of pinzgau breeding program alternatives in the SlovakRepublic.
Porovnanie alternatív šľachtiteľského programu pinzgauského plemena na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 1-7.

KOLOŠTA, M., GALLO, M., MLYNÁR, R., RAJČÁKOVÁ, Ľ., KNOTEK, S.
Influence of pasture on selected indicators of metabolic and milk background of cows.
Vplyv pastvy na vybrané ukazovatele metabolického a mliekového profilu dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 8-15.

LAGIN, L., BENCZOVÁ, E., BOBČEK, B.
Slaughter value and technological meat quality of selected promising hybrid combinations of pigs.
Jatočná hodnota a technologická kvalita mäsa vybraných perspektívnych hybridných kombinácií ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 16-21.

BOBČEK, B., MRÁZOVÁ, J., BOBČEK, R., LAHUČKÝ, R.
Effect organic selenium feed supplementant on production parameters and carcass pig meat quality.
Vplyv skrmovania organického selénu na produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa jatočných ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 22-29.

ŽITŇAN, R., KUHLA, S., SHÖNHUSEN, U., VOIGHT, J., LEVKUT, M., REVAJOVÁ, V., TOMKOVÁ, I., BRNA, M., ŽUPČANOVÁ, M., HUDÁKOVÁ, M.
Effects of soya protein intake upon the development of the intestinal tract of suckling goats.
Vplyv príjmu sójových bielkovín na vývoj intestinálneho traktu cicajúcich kozliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 30-35.

CHRASTINOVÁ, Ľ., RAFAY, J., SOMMER, A., ČANIGA, R.
Effect of restrictive feeding on fermentation activity of caecum and reproduction parameters of rabbit does.
Vplyv reštrikčného kŕmenia na fermentačnú aktivitu slepého čreva a reprodukčné ukazovatele samíc králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 36-41.

SÜVEGOVÁ, K. , MERTIN, D., FĽAK, P., CHRENKOVÁ, M.
Digestibility of nitrogen and fats from feed rations for minks (Mustela vison) at various proportions of nutria meat.
Stráviteľnosť dusíkatých látok a tuku z kŕmnych dávok noriek (Mustela vison) pri rôznom podiele nutriového mäsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 42-47.

ŠIMKO, Š., ŠIMKOVÁ, Z., ŠIMKO, J., CEJPEK, K.
Monitoring of PCBs congeners in the meat of huntable game on the locality heavily contaminated by polychlorinated biphenyls some years ago.
Monitoring kongenérov PCBS v mäse poľovnej zveri na lokalite pred rokmi závažne kontaminovanej polychlórovanými bifenylmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 1, pp. 48-53.

Top