Volume 54 (2008) - Issue 2

ANTALÍKOVÁ, G., ŽÁKOVÁ, M., BENEDIKOVÁ, D.
Characterization of soybean traits variability by cluster analysis.
Charakterizácia variability znakov sóje fazuľovej použitím zhlukovej analýzy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 2, pp. 45-53

HECL, J.:
The influence of fertilizers and sorbents on Cd, Pb and Ni mobility in conditions of pot experiments.
Ovplyvnenie mobility Cd, Pb a Ni v pôde organickými, minerálnymi hnojivami a sorbentami v podmienkach nádobového pokusu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 2, pp. 54-64

HAVRLENTOVÁ, M., BIELIKOVÁ, M., MENDEL, Ľ., KRAIC, J., HOZLÁR, P.
The correlation of (1->3) (1->4)-B-D-glucan with some qualitative parameters in the oat grain.
Korelácia (1->3) (1->4)-B-D-glukánu s vybranými kvalitatívnymi parametrami v zrne ovsa siateho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 2, pp. 65-71

ČERTÍK, M., HAVRLENTOVÁ, M., JEŠKO, D., BIELIKOVÁ, M., HOZLÁR, P., KRAIC, J.
A study of some biochemical parameters in relation to oat glume colour.
Štúdium vybraných biochemických parametrov vo vzťahu k farbe plevy ovsa siateho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 2, pp. 72-78

ŠLIKOVÁ, S., ŠUDYOVÁ, V., HOZLÁR, P., DVONČOVÁ, D., GREGOVÁ, E.
Reaction of oat cultivars to artificial infection with Fusarium culmorum Sacc. in two different locations of Slovakia.
Reakcia odrôd ovsa siateho na umelú infekciu hubou Fusarium culmorum Sacc. v lokalitách Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 2, pp. 79-85

Top