Volume 38 (1992) - Issue 6

Kečkeméthy, A., Gregorová, H.
Effect of sowing rate, fertilization and water regime on agrobotanic composition of clover-grass mixture in year of foundation.
Vplyv výsevku, hnojenia a vodného režimu na agrobotanické zloženie ďatelinotrávnych miešaniek v roku založenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 391-401.

Kotúč, J., Vanek, G.
Effect of disharmonic nutrition on harmfulness of Grapevine leafroll virus.
Vplyv neharmonickej výživy na škodlivosť vírusu zvinutky viničia (Grapevine leafroll virus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 402-409.

Gallo, M., Gallo, J., Sommer, A., Fľak, P.
Concentration of zinc and nickel in soil, feeds and internal organs of bull calves in the region contaminated by exhales.
Koncentrácia zinku a niklu v pôde, krmivách a vnútorných orgánoch býčkov v exhalátmi zamorenej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 410-417.

Laurinčík, J., Grafenau, P., Oberfranc, M., Pivko, J.
Superovulation reaction and laparoscopic recovery of oocytes in heifers treated by PMSG and FSH.
Superovulačná reakcia a laparoskopický zisk oocytov jalovíc ošetrených PMSG a FSH.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 418-424.

Šimko, Š., Vrzgulová, M.
Disorder of testis descensus in carcass rams.
Poruchy zostupu semenníkov u jatočných barančekov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 425-433.

Novák, L., Brouček, J., Kovalčik, K.
Stabling effect of calves on thickness of hair in winter and spring season.
Vplyv ustajnenia teliat v zimnom a jarnom období na hrúbku chlpov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 434-439.

Ondzik, J.
Proposal and application of the automatized measuring system.
Návrh a aplikácia automatizovaných systémov merania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 6, pp. 440-447.

Top