Volume 26 (1980) - Issue 1

Hraška, Š.
Genetic conditioning of the wheat meal quality. VI. area in cm2 on the pharinogram, expressing the softening of dough.
Genetická podmienenosť kvality pšeničnej múky, VI. plocha v cm2 na farinograme, vyjadrujúca mäknutie cesta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 3-12.

Hanuš, J.
Following of chormium (CrIII) effects on young barley plants (Hordeum vulgare L.).
Sledovanie účinkov chrómu (CrIII) na mladých rastlinách jačmeňa (Hordeum vulgare L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 13-19.

Ivanková, J.
Obsah a formy fosforu vo vybraných pôdnych typoch Slovenska.
Phosphorus content and forms in selected soil types of Slovakia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 20-29.

Kašper, J., Múdry, J.
Reation of different types of slope permanent grass stands on the intensity of manuring.
Reakcia rozdielnych typov trvalých svahovitých trávnych porastov na intenzitu hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 30-39.

Košutzký, J., Bobáková, E., Adamec, O., Zeman, M.
Reduced productivity of hens after their exposure to extraneous substances.
Znížená produkčná schopnosť sliepok po expozícii cudzorodých látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 40-47.

Massanyi, L.
A study of biological changes of the male sexual cell after chilling. I. changes in the activity of endogenous reductases.
Štúdium zmien biológie samčej pohlavnej bunky po chladovom šoku. I. zmeny v aktivite endogénnych reduktáz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 48-58.

Chrenek, J.
A study of commercial properties of the black-spotted lowland breed in the conditions of the Slovak Socialist Republic. II. milk yield of the black-spotted lowland breed in our conditions.
Štúdium úžitkových vlastností čiernostrakatého nížinného plemena v podmienkach SSR. II. mlieková úžitkovosť čiernostrakatého nížinného plemena v našich podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 59-67

Sedlár, J. Stráňai, I.
Procedure in the regeneration of the fish stocking of the trout-type river Bebrava following a mass poisoning.
Postup regenerácie obsádky pstruhového toku Bebrava po hromadnej otrave.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 1, pp. 68-77.

Top