Volume 40 (1994) - Issue 12

Hrnčiarová, T., Izakovičová, Z.
Influence of natural and antropic factors on consolidation of soils.
Vplyv prírodných a antropických faktorov na zhutnenie pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 12, pp. 873-884.

Tóth, J., Hruškovičová, A.
Effect of lignite and alcalic humates processed from it on root and shoot growth of spring barley.
Vplyv lignitu a z neho pripravených alkalických humátov na tvorbu nadzemnej biomasy a koreňov jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 12, pp. 885-896.

Kováčik, P.
Soil nitrogen and the quantification of its selected forms.
Pôdny dusík a kvantifikácia jeho vybraných foriem.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 12, pp. 897-906.

Hraška, Š., Kraic, J., Masár, Š.
Intergeneric hybridization of Triticum durum Dsf. and Hordeum vulgare L. by embryo cultures.
Medzirodová hybridizácia Triticum durum Desf. a Hordeum vulgare L. s využitím embryokultúr.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 12, pp. 907-917.

Angelovičová, M., Ratej, V., Mihálik, V.
Using the laboratory measuring equipment for monitoring hens nutrition influence on the egg shell quality.
Využitie laboratórnej meracej techniky pri sledovaní vplyvu výživy na kvalitu vajcovej škrupiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 12, pp. 918-927.

Zeman, S., Kolčák, R.
The effect of electric clutch air gap on the dynamic torsion moment at dosing.
Vplyv veľkosti vzduchovej medzery elektrickej spojky na dynamický krútiaci moment pri dávkovaní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 12, pp. 928-934.

Top