Volume 24 (1978) - Issue 10

Hraška, Š.
Heredity of the quantitative character of winter wheat and possibilities of its utilization in breeding. Part II.
Dedičnosť kvantitatívnych znakov ozimnej pšenice a možnosti jej využitia v šľachtení. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 854-862.

Hraška, Š.
Heredity of quantitative character of winter wheat and possibilities of its utilization in breeding. Part II.
Dedičnosť kvantitatívnych znakov ozimnej pšenice a možnosti jej využitia v šľachtení. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 854-852.

Kubjatko, F.
Ecological and physiological peculiarities of some varieties of winter wheat of the pacific North-West. Part II.
Eko-fyziologické zvláštnosti niektorých odrôd ozimnej pšenice pacifického severozápadu. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 863-872.

Masaryk, Š.
Changes of agrochemical properties of grass-covered soils in intensive nitrogen manuring. II. effect of manuring on changes in soil saturation.
Zmeny agrochemických vlastností pôd s trávnym porastom pri intenzívnom hnojení dusíkom. II. vplyv hnojenia na zmeny nasýtenosti pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 873-882.

Žajová, A., Žaja, J.
Following of correlationships of LAR and the content of N, P, K, Mg, Ca in the assimilation parts of winter wheat plants. Part I.
Sledovanie korelačných závislostí rastu listovej plochy a obsahu N, P, K, Mg, Ca, v asimilačných častiach rastlín ozimnej pšenice. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 883-891.

Kliment, J.
Development of corpus luteum of the female rabit.
Vývoj žltého telieska králičice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 892-900.

Antal, J.
Potential growth capacities of bulls of the Slovak spotted breed.
Potencionálna rastová schopnosť býkov slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 901-909.

Gorner, F., Sedlák, J., Heldák, J.
Correlationship between taste and Sulphur compounds in durable milk.
Vzťah medzi chuťou a sírnymi zlúčeninami v trvanlivom mlieku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 916-923.

Balšan, J., Zaťko, J.
Development of the dynamics of growth and variability of winter wheat yield in the Slovak Socialist Republic in the years 1971-1975.
Vývoj dynamiky rastu a variability úrody ozimnej pšenice v SSR v rokoch 1971-1975.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 10, pp. 924-934.

Top