Volume 17 (1971) - Issue 11-12

Špaldon, E., Andráščík, M., Adamovský, F., Húska, J.
Variety reactivity of winter wheat to differntiated seeding rates and nutrition.
Odrodová reaktívnosť ozimnej pšenice na diferancované výsevky a výživu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 907-922.

Repka, J., Kostrej, A.
An analysis of the production process of cultivated plants in the conditions of Southern Slovakia. III. a study of the optimum structure of plant stand.
Analýza produkčného procesu kultúrnych rastlín v podmienkach južného Slovenska. III. štúdium optimálnej štruktúry porastu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 923-938.

Göbö, a., Kubjatko, F., Droba, A.
A study of the anatomic structure of the stem of some lines of winter wheat. II. number of vascular bundles.
Štúdium anatomickej stavby stebla niektorých línií ozimnej pšenice II. počet cievnych zväzkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, N. 11-12, pp. 939-946.

Hraška, Š.
A genetical and breding study of baker quality of wheat.
Geneticko-šľachtiteľské štúdium pekárskej kvality ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII? 1971, N. 11-12, pp. 947-957.

Priehradný, S., Janitor, A.
Effect of dinocap on water-retaining capacity of tissues of the host after infection by erysiphe graminis DC. Part II.
Pôsobenie dinocapu na schopnosť pletív hostiteľa pútať vodu po infekcii hubou Erysiphe graminis DC. II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 958-965.

Hanes, J.
A study of lysimetric waters of brownearth in loess in intensive fertilizing with mineral fertilizers. VI. migration of some anions in soil profile.
Štúdium lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení minerálnymi hnojivami VI. migrácia niektorých aniónov v pôdnom profile.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp.966-972.

Kulich, J., Ragas, A.
Forms of bond of calcium and potassium in furnace dust of cement works.
Formy väzby vápnika a draslíka v pecných prachoch cementární.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 973-980.

Semjan, Š., Kažimír, L., Horváthová, V., Dušek, B.
A study of the composition of milk of the Slovak pinzgau breed II. milk proteins and lactose.
Štúdium zloženia mlieka slovenského pinzgauského plemena. II. mliečne bielkoviny a laktóza.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 981-993.

Kovalčik, K., Hudák, J., Szabová, G.
Reaction of first - calf cows to the conditions of free and combined stabling.
Reakcia prvôstok na podmienky voľného a kombinovaného ustajnenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 994-1001.

Chrappa, V., Grom, A., Peter, V., Švec, R.
Effect of various cage batteries on the productivity of laying hens.
Vplyv rôznych klietkových batérií na úžitkovosť nosníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 1002-1010.

Bellér, I.
Presuppositions to the selection of milch cows. V. relation of age at the first calving to milk yield in subsequent lactations and milk yield index in different populations of cows.
Predpoklady pre výber dojníc. V. vzťah veku pri prvom otelení k dojivosti v ďalších laktáciách a index dojivosti v rozdielnych súboroch kráv.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 1011-1018.

Krčál, Z.
A contribution to the problem of ascertining sporeforming anaerobic microorganisms in the milk being purchsed.
Príspevok k problematike zistenie spórotvorných anaeróbnych mikroorganizmov v nakupovanom mlieku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 11-12, pp. 1019-1024.

Top