Volume 23 (1977) - Issue 6

Michalík, I.
Effect of substance metabilism inhibitors on the incorporation of the phosphate taken up into organic compounds in maize roots.
Účinok inhibítorov látkového metabolizmu na inkorporáciu prijímaného fosfátu do organických zlúčenín v koreňoch kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 489-499.

Hanes, J.
A study of the decomposition intensity and of the processes of plant debris conversion. Decomposition and mineralization of plant debris. Part I.
Štúdium intenzity rozkladu a procesov premeny rastlinných zvyškov. Rozklad a mineralizácia rastlinných zvyškov. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 500-507.

Hanuš, J., Tóth, J.
Following of the effects of cement factory immissions.
Sledovanie účinkov tuhých cementárenských imisií na obsah sacharidov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 508-515.

Benko, V., Bízik, J., Vnuk, Ľ.
A study of the uptake rate of nutrients by winter wheat under the conditions of pot trials.
Štúdium využiteľnosti živín ozimnou pšenicou v podmienkach nádobových pokusov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 516-528.

Majerčiak, P.
Ecological relationships between the sow and the piglets in the technologically equipped environment. II. sucking initiation and starting collective sucking in the farrowing room.
Ekologické vzťahy medzi prasnicou a prasiatkami v technizovanom prostredí. II. popudy k cicaniu a nástup hromadného cicania v pôrodnici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 529-534.

Halaj, M., Packa, L.
A study of the dynamics of egg-laying during the day in the course of the egg-laying cycle. III. frequency of the occurrence of non-standard shape and size of eggs.
Štúdium dynamiky znášky vajec počas dňa v priebehu znáškového cyklu. III. frekvencia výskytu vajec neštandardného tvaru a veľkosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 535-545.

Kováč, M., Horniaková, E.
Diferent content of energy and of calcium added in the form of grits (Ad libitum) in feed mixtures for egg-laying hens. I. effect on egg-laying rate, feed consumption and egg quality.
Rôzny obsah energie a vápnika pridávaného vo forme gritu (ad libitum) v kŕmnych zmesiach pre nosnice. I. vplyv na znášku, spotrebu krmiva a kvalitu vajec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 546-555.

Nový, J., Pšenica, J.
Genetical and pedigree analysis of milk yield with respect to the length of the interperiod on the enterprice of the cooperative farm at Topoľníky.
Geneticko-plemenárska analýza mliekovej úžitkovosti s ohľadom na dĺžku medziobdobia na ŠCH JRD Topoľníky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 556-564.

Kyselovič, J., Karlubík, M., Ivanko, Š.
Biological test of the quality of protein fractions of maize in small laboratory animals.
Biologická skúška kvality frakcií proteínov kukurice na malých laboratórnych zvieratách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 6, pp. 565-571.

Top