Volume 39 (1993) - Issue 6

Zaujec, A., Tomar, N.K.
The influence of temperature extraction of humus substances on the quality of soil humus in Slovak and Indian soils.
Kvalita humusu pôd Slovenska a Indie, jej závislosť od teploty extrakcie humusových látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 453-462.

Križanová, K.
The quantitative analyses of powdery mildew in Sládkovičovo locality.
Kvantitatívna analýza populácie múčnatky trávovej v lokalite šľachtiteľskej stanice Sládkovičovo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 463-466.

Dreiseitl, A.
Analysis of breeding czechoslovak barley varieties for resistance to fungal diseases particularly powdery mildew.
Analýza šľechtění českoslovenkých odrud ječmene na odolnost k houbovým chorobám, zvláště padlí travnímu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 467-475.

Wolfe, M.S.
Variety mixtures for simple and sustainable disease control.
Odrodové zmesi - jednoduchá a stála možnosť kontroly choroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 476-483.

Paulech, P., Paulech, C.
Resistance of our winter wheat sortiment to the fungus Tilletia caries (DC.) Tul.
Rezistencia nášho sortimentu ozimnej pšenice proti hube Tilletia caries (DC.) Tul.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 484-487.

Šimko, J., Moravčík, Ľ.
Possibility of caustic magnesite application for lucerne seed yields increase.
Možnosť použitia kaustického magnezitu pri zvyšovaní úrod semena lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 488-494.

Jamriška, P.
Effect of underseeding of clover cultures on yield of spring barley and oat sown after it.
Vplyv podsevu ďatelinovín na úrodu jarného jačmeňa a po ňom vysiateho ovsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 495-508.

Krkošková, B.
Enzymatic hydrolysis of proteins from legumes.
Enzymatická hydrolýza bielkovín zo strukovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 509-517.

Gajdoš, J., Beňačka, G.
Effectiveness of sunflower production by traditional and systemic way in the agricultural cooperative Voderady.
Efektívnosť výroby slnečnice tradičným a priemyselným spôsobom technológiou systému roľníckeho družstva Voderady.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 6, pp. 518-527.

Top