Volume 43 (1997) - Issue 8

Lopušný, J.
The position of the cultivated agricultural region in the Alps.
Postavenie poľnohospodárskej kultúrnej krajiny v Alpách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 8, pp. 573-583.

Kubincová, Z., Foldešová, D.
Effect of ecological and conventional fertilization forms on crop yields.
Vplyv ekologického a konvenčného spôsobu hnojenia na úrody plodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 8, pp. 584-593.

Bojňanská, T.
Influence of fertilizing on the proteinic fractions of the winter wheat cultivar Lívia.
Vplyv hnojenia na bielkovinové frakcie zrna ozimnej pšenice odrody Lívia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 8, pp. 594-603.

Gáborčík, N., Uherová, R.
Characteristics of vitamins in LEG-Ca-2 genotype of chickpea (Cicer arietinum L.).
Charakteristika vitamínového komplexu genotypu LEG-CA-2 cícera baranieho (Cicer arietinum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 8, pp. 614-619.

Tančin, V.
Progesterone in the blook of prepubertal calves.
Progesterón v krvi predpubertálnych teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 8, pp. 620-630.

Vláčil, R.
Economics of breeding production type sheep in the Slovak Republic.
Ekonomika chovu úžitkových typov oviec v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 8, pp. 631-642.

Top