Volume 10 (1964) - Issue 11

Čumakov, A.
Microelements in agriculture.
Mikroelementy v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 809-812.

Voříšek, V.
Presowing maize steeping as one of suitable forms of applying microelements.
Predosevné máčanie kukurice ako jedna z vhodných foriem aplikácie mikroelementov.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 813-820.

Jaša, B.
Influence of a presowing steeping of the seed on the germination of onion in the case of spring and autumn sowings.
Vplyv predosevného máčania osiva na vzchádzanie kuchynskej cibule pri jarnom a jesennom siatí.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 821-826.

Bízik, J.
Determination of the content of some trace elements in the soil, fertilizers and plant material.
Stanovenie obsahu niektorých stopových prvkov v pôde, hnojivách a v rastlinnom materiáli.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 827-832.

Šmelhaus, V., Válek, B.
Occurrence of microelements in the soils of Czechoslovakia.
Rozšírenie mikroelementov v pôdach Československa.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 833-836.

Beneš, S.
Occurrence and migration of copper in the soil of different parent rocks.
Rozšírenie a migrácia medi v pôdach rôznych materských hornín.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 837-844.

Pačenovský, J., Brezanská, M.
Contribution to the study of the head forming and growth in dehorned heifers.
Príspevok k štúdiu formovania a rastu hláv odrohovaných jalovíc.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 845-848.

Veliký, I.
Microelements in poultry nutrion egg laying with a diet enriched with cobalt and mixtures of the trace elements.
Mikroelementy vo výžive hydiny znáška vajec s diétou obohatenou o kobalt a zmesi stopových prvkov.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 849-854.

Top