Volume 5 (1958) - Issue 2

Gabriš, J.; Chomkovič, G.
Untersuchungen uber die korperformen des pinzgauer rindes im bezirk Dolný Kubín mittels der biometrishen methode.
Výskum telesných tvarov pinzgauského dobytka biometrickou metódou v okrese Dolný Kupín. Časť III. Ukončenie rastu.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 225-241.

Truksa, J.
Orientations-versuch uber den einfluss der geteilten stickstoffdungung auf den ertrag und qualität von futterruben.
Orientačný pokus o vplyve deleného hnojenia dusíkom na výnos a kvalitu kŕmnej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 242-254.

Kráľovič, J.
Beitrag zur frage der uberwinterung der luzerneblutengallmucke (Contaria medicaginis Kieffer) und ihre beziehung zur gradation.
Príspevok k štúdiu prezimovania plodomora lucernového (Contarinia medicaginis Kiefer) a jeho vzťah ku gradácií.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 255-266.

Klimeš, B.; Švec, R.
The influence of Dubosol on chicken coccidiosis.
Vplyv Dubosolu na priebeh kokcidiózy kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, PP. 267-277.

Gärtner, M.
Zur exakten berechnung der konstanten der ertragsgesetze.
K exaktnému výpočtu konštánt výnosových zákonov.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 278-288.

Balon, E.
A contribution to the age and growth of Rutilus pigus virgo and the characteristic of the growth of some other fishes.
Príspevok k poznaniu vedku a rastu plotice lesklej dunajskej (Rutilus pigus virgo) a charakteristike rastu niektorých rýb.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 289-301.

Kandera, J.; Truksa, J.
Die direkte dungung mit phosphoriten ohne chemische verarbeitung.
Možnosti použitia fosforitov na priame hnojenie bez chemického spracovania.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 302-315.

Mišík, V.
Fische im flussgebiete der vaag bei Piešťany mit hinblick auf den bau des grosstaubekens in Madunice.
Ryby povodia Váhu v Piešťanoch so zreteľom na výstavbu vodného diela v Maduniciach.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 2, pp. 316-339.

Top