Volume 23 (1977) - Issue 4

Tóth, J., Hruškovičová, A.
Effect of incrasing doses of arsenic on the yield and distribution of arsenic in cereals.
Vplyv stúpajúcich dávok arzénu na úrody a distribúciu arzénu v obilninách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 301-318.

Polák, J., Chod, J.
The relative concentration of beet yellows virus in the leaves and roots of some varieties of sugar beet in the course of the vegetative and winter periods.
Relatívna koncentrácia vírusu žltačky repy v listoch a koreňoch niektorých odrôd repy v priebehu vegetačného a zimného obdobia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 319-325.

Majerčiak, P.
Ecological relationships between the sow and piglets in the rechnized environment. I. the daily regimen and its division into motion, lying and sleeping.
Ekologické vzťahy medzi prasnicou a prasiatkami v technizovanom prostredí. I. režim dňa a jeho rozdelenie na pohyb, ležanie a spánok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 326-334.

Halaj, M., Szoby, L., Packa, L.
A study of the dynamics of egg-laying and egg properties during the day in the course of the egg-laying cycle. II. frequency of the occurence of eggs with impaired shells.
Štúdium dynamiky znášky a vlastnosti vajec počas dňa v priebehu znáškového cyklu. II. frekvencia výskytu vajec s porušenou škrupinou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 335-342.

Hladký, V.
Growth of the chest circumference and its pedigree and suxual determination in white thoroughbred pigs, pigs of the landrace breed and hybrids of the F1 and R1 generations at age from birth to 8 month. Part XIV.
Rast obvodu hrudníka a jeho plemenná a pohlavná determinácia bielych ušľachtilých ošípaných, ošípaných plemena Landrase a krížencov F1 a R1 generácie vo veku od uliahnutia do 8. mesiacov. XIV. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 343-357.

Vícen, J., Kuzma, F.
On some problems of milk production in maize production area.
Niektoré ekonomické otázky výroby mlieka v kukuričnej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 358-368.

Valent, M.
Variations of some quality indices of dried milk in dependence on the time and temperature of storing.
Zmeny niektorých ukazovateľov kvality sušeného mlieka v závislosti od času a teploty skladovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 369-379.

Kopka, J., Karniš, J.
Delimitation of agricultural soils of the flysh zone of the Slovak Socialist Republic.
Vymedzenie poľnohospodárskych pôd flyšového pásma SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 4, pp. 380-392.

Top