Volume 28 (1982) - Issue 11

Kráľovič, J., Gróf, J., Rusko, S.
Metribuzin effect on barley yield.
Účinok metribuzínu na úrodu jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 953-960.

Hraška, Š.
Importance of the triploid endosperm for the genetic characteristics of the total content of amino acids in wheat grain.
Význam triploidného hybridného endospermu pre genetické charakteristiky celkového obsahu aminokyselín v pšeničnom zrne.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 961-968.

Tóth, J., Veselský, L.
Results of experiments with MCPA, chlorenprop-methyl and their combinations in spring barley.
Výsledky pokusov s MCPA, chlorenprop-metylom a ich kombinácii v jarnom jačmeni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 969-978.

Kobza, J.
Thermodynamics in the profiles of illimerized gleyey soil of the Lučenec basin.
Tepelná dynamika v profiloch illimerizovanej pôdy oglejenej Lučenskej kotliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 979-986.

Bielek, P.
Soil ecology optimation of nitrogenous fertilizer rationing at the Žitný Ostrov.
Pôdno-ekologická optimalizácia dávkovania dusíkatých hnojív na Žitnom ostrove.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 987-993.

Hudec, J.
Ureaphosphate in spring barley nutrition. III. effect of gradated doses of ureaphosphate and industrial fertilizers on the yield and quality of spring barley.
Ureofosfát vo výžive jarného jačmeňa. III. Efekt stupňovaných dávok ureafosfátu a priemyselných hnojív na úrodu a kvalitu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 994-1001.

Bulla, J.
Influence of effectors on the growth of live weight, liver and chest musculature in landes geese.
Vplyv efektorov na rast živej hmotnosti, pečene a prsného svalstva landerských husí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 11, pp. 1002-1012.

Top