Volume 12 (1966) - Issue 10

Jurčo, V.
Would the unification of cattle breeds in Slovakia be correct?
Bola by správna unifikácia plemien hovädzieho dobytka na Slovensku?
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 747-755.

Juráň, C.
Zinc content in soil-forming substrates in the Slovakia territory.
Obsah zinku v pôdotvorných substrátoch na území Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 756-762.

Bedrna, Z.
Humus content in agricultural soils of Slovakia.
Obsah humusu v poľnohospodárskych pôdach Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 763-769.

Čupka, V., Majerčiak, P., Poltársky, J., Žilla, T.
Comparing study of carcass pig utility of the white thoroughbred landrace and pietrain breeds.
Porovnávacie štúdium jatočnej úžitkovosti ošípaných plemena bieleho ušľachtilého, landrase a pietren.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 770-781.

Sedlák, V.
Incorporating the sheep rearing into agricultural enterprises in the maize-growing region.
Zaraďovanie chovu oviec do poľnohospodárskych podnikov v kukuričnej výrobnej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 782-793.

Dobiaáš, A., Turčány, J.
Productivity of crop rotations with green manuring and without it in the maize type of production.
Produktívnosť osevných postupov so zeleným hnojením a bez zeleného hnojenia vo výrobnom type kukuričnom.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 794-801.

Hubinský, J., Hubinský, J.
Industrialization of rearing and stabling milk cows.
Spriemyselňovanie chovu a ustajnenia dojníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 10, pp. 802-807.

Top