Volume 41 (1995) - Issue 10

Novák, J.
Non-tillage rejuvenation of ruderal grassland by reseeding. IV. The changes of mineral matters content in dry matter of above-ground biomass.
Bezorbová obnova ruderálneho trávneho poratu prísevom. IV. zmeny obsahu minerálnych látok v sušine nadzemnej biomasy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 721-729.

Jamriška, P.
The influence of udersowing in silage maize on lucerne forage yield in years of vegetation.
Vplyv podsevu do silážnej kukurice na úrodu krmu lucerny v rokoch vegetácie jej porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 730-741.

Gáborčík, N., Pastucha, Ľ.
Chemical composition of common chickling (Lathyrus sativus L.) seeds. I. Domestic ecotypes.
Chemické zloženie zrna hrachora siateho (Lathyrus sativus L.). I. domáce ekotypy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 742-748.

Hronec, O., Szabová, T.
Mercury, lead, cadmium, chromium and arsenic in plants of the middle Spiš Region.
Ortuť, olovo, kadmium, chróm a arzén v rastlinách stredného Spiša.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 749-757.

Baumgartnerová, H.
Rosa sp. - prirodzený hostiteľ vírusu nekrotickej krúžkovitosti víšne.
Rosa sp. - natural host sour cherry necrotic ringspot virus.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 758-763.

Boreková, B., Horobová, M.
Influence of the allocation of land to the costs, profit and tax.
Vplyv polohy pozemku na náklady, zisk a daň z pozemkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 764-776.

Pisár, E.
Experimental procedures and devices for the soil parameters measurement from the point of view of ecological reguirements on vehicle traveling device.
Metódy a zariadenia na meranie parametrov pôvdy z hľadiska ekologických požiadaviek na pojazdné ústrojenstvá vozidiel.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 10, pp. 777-799.

Top