Volume 16 (1970) - Issue 1

Repka, J., Danko, J., Kubová, A., Jureková, Z.
Changes of nitrogen substances and of glycides in winter wheat. III. changes in the level of free glycides.
Zmeny dusíkatých látok a glycidov pri ozimnej pšenici. III. zmeny v hladine voľných glycidov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 10-18.

Michalíková, A.
The influence of stigma extracts of individual varieties of wheat on the germination of chlamydospores Ustilago trinici (P e r s.) Jens.
Vplyv výluhu blizien jednotlivých odrôd pšenice na klíčenie chlamydospór Ustilago tritici (P e r s.) Jens.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 19-23.

Tóth, J., Holobradý, K., Hanuš, J.
Influence of solid parts emitted from cement works on the increase of organic carbon.
Účinok tuhých častí z cementární na prírastok organického uhlíka.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 24-33.

Chreneková, E., Holobradý, K.
Separated power station light ashes with the content of arsenic compounds in the system soil - plant.
Elektrárenský odlúčený popolček s obsahom zlúčenín As v systéme pôda - rastlina.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 34-44.

Sidor, V., Hladký, V.
A study of forming bodily proportions and carcass value of white thoroughbred and black-spotted pigs in the intensive hogh-speed feeding in the weight from 20 to 120 kg.
Štúdium utvárania telesných proporcií a jatočnej hodnoty bielych ušľachtilých a čiernostrakatých ošípaných pri intenzívnom rýchlovýkrme vo váhe od 20 do 120 kg.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 45-54.

Barta, M.
A contribution to the problem of using up a higher proportion of lucerne meal in the course of breeding on the utility qualities of egglaying hens.
Príspevok k problematike skrmovania vyššieho podielu lucernovej múčky v priebehu odchovu na úžitkové vlastnosti nosníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 55-60.

Džugan, M., Kocúr, J.
On the problem of dependence between natural precipitations and maize grain crops in the conditions of the East Slovakian Lowland.
K problému závislosti medzi prirodzenými zrážkami a úrodami kukurice na zrno v podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 61-70.

Görner, F., Koszacká-Šetaffy, A.
Changes in the content of vitamin A and carotenes in the contact drying of milk.
Zmeny obsahu vitamínu A a karotínov pri kontaktnom sušení mlieka.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 71-77.

Dančík, J.
Comparing of the two mostly widespread methods of the sowing out lucerne in dry areas of the CSSR from the economic point-of-view.
Porovnanie dvoch najrozšírenejších spôsbov výsevu lucerny v suchých oblastiach ČSSR z ekonomického hľadiska.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 78-87.

Kandera, J.
The content of microelements in clover plants.
Obsah mikroelementov v ďatelinovinách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 88-92.

Top