Volume 43 (1997) - Issue 6

Pivko, J., Grafenau, P., Kopecký, V., Kubovičová, E., Oberfranc, M.
Ultrastructural and autoradiographical analysis of nucleologenesis in the early goat embryos.
Ultraštrukturálna a autorádiografická analýza nukleologenézy raných embryí kôz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 373-382.

Grafenau, P., Pivko, J., Oberfranc, M., Kubovičová, E.
New possibility of estrus synchronization and superovulation in farm animals.
Nové možnosti synchronizácie ruje a superovulácie hospodárskych zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 383-390.

Sirotkin, A., Marakevič, A., Chribíková, J., Genieser, H.G., Taradajnik, T., Marnet, P.G., Chrenek, P., Schaeffer, H.J., Mlynček, M., Kúbek, A., Bulla, J.
Secretion and effects of growth factors in farm animal and human ovaries.
Sekrécia a účinky rastových faktorov v ováriach hospodárskych zvierat a ľudí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 391-398.

Škultéty, M., Bencová, E., Sommer, A., Chovanec, J., Pflaum, J., Vavrovičová, I.
Effect of preservation preparation on course of fermentation in grass silages.
Vplyv konzervačných prípravkov na priebeh fermentácie v trávnych silážach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 399-407.

Sommer, A., Chrenková, M., Chovanec, J., Pajtáš, M., Poláčiková, M., Čerešnáková, Z., Pavlík, V., Siget, J., Vilinská, Z.
Effect of magnesite fly dust on physiological and biochemical parameters and utilization of nutrients in ruminants.
Vplyv magnezitových úletov na fyziologicko-biochemické ukazovatele a využitie živín u prežúvavcov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 408-416.

Szakács, J., Vodňanský, M., Chovanec, J., Sommer, A., Onderscheka, K.
Effect of different proportions of meadow hay and feed additive on pH and protozoa in rumen of stags.
Vplyv rôzneho pomeru lúčneho sena a kŕmneho doplnku na pH a protozoá v bachore jeleňov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 417-424.

Chrenek, J., Huba, J., Peškovičová, D., Kmeť, J.
Milk production and body dimensions in female crosses from combination crossing and grading up of Slovak Pied with Holstein Breed.
Produkcia mlieka a telesné rozmery kríženiek z kombinačného a prevodného kríženia slovenského strakatého s holsteinským plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 425-434.

Foltys, V., Dobálová, M.
Research on relations of milk protein polymorphism to milk composition and performance traits in dairy cows of the Slovakian Pied Breed.
Výskum vzťahov polymorfirzmu bielkovín mlieka k zloženiu mlieka a úžitkovým vlastnostiam dojníc slovenského srakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no., pp. 435-440.

Mojto, J., Chrenek, J., Palanská, O., Zaujec, K., Kmeť, J., Pavlič, M.
Technological and consumption quality of meat in slaughter bulls of decisive breeds in the Slovak Republic.
Technologická a konzumná kvalita mäsa jatočných býkov rozhodujúcich plemien chovaných na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 441-447.

Bahelka, I., Buchová, B., Demo, P., Gráčik, P., Krška, P., Polstársky, J.
Selection of the component breeds of pigs with regard to the meatiness of slaughter hybrids.
Selekcia východiskových plemien ošípaných so zreteľom na zmäsilosť jatočných hybridov.
Ariculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 448-457.

Margetín, M., Čapistrák, A., Špánik, J., Bachyncová, T.
Milk efficiency in sheep of improved Valachain and Lacaune breeds and in crosses of the F1 generation.
Mlieková úžitkovosť oviec plemena zošľachtená Valaška, Lacaune a ich krížencov F1 generácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 458-468.

Škrobánek, P.
The fertilizing capacity of turkey semen stored for 24 hours at 5oC.
Fertilačná schopnosť ejakulátu moriakov uchovávaného 24 hodín pri 5oC.
Agriculture (Poľnohospodárstvoˇ, vol. 43, 1997, no. 6, pp. 469-472.

Slamečka, J., Hell, P., Jurčík, R.
Result of reproduction of brown hare (Lepus europaeus Pall.) kept in cages.
Výsledky reprodukcie zajaca poľného (Lepus europacus Pall.) v klietkovom chove.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 473-482.

Kopernický, J., Jendreják, R.
Appearance of mite (Varroa jacobsoni Oud.) resistance to the active substance amitraz in the Slovak Republic.
Vytváranie rezistencie klieštika včelieho (Varroa jacobsoni Oud.) voči účinnej látke amitraz v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 6, pp. 483-490.

Top