Volume 6 (1959) - Issue 5

Špaldon, E.; Láskoš, J.
The influence of the depth of sowing on the quantity and quality of stems and fibers of hemp.
Vplyv hĺbky sejby na množstvo a kvalitu stoniek a vlákna konôp.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 5, pp. 647-660.

Kováčik, A.
The influence of the intervarietal hybridization on the length and width of stoma and on the diameter of pollen grains with F1 and F2 sunflower crosses.
Vplyv medziodrovej hybridizácie na dĺžku a šírku prieduchov a na veľkosť peľových zŕn u krížencov slnečnice v generácii F1 a F2.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 5, pp. 661-680.

Šmálik, M., Chládeková, M.
Metabolism of glycides in the main parts of potato plants raised from normal and thread-like sprouting tubers.
Príspevok k metabolizmu glycidov v hlavných častiach zemiakových rastlín, vyrastených z normálne a nitkovito klíčiacich hľúz.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 5, pp. 681-692.

Chomkovič, G.; Gabriš, J.
Research of the conformation of the simentaler breed by the biometrical method (II). Research of the grown-up cattle in the district of Michalovce.
Výskum telesných tvarov simentálskeho dobytka biometrickou metódou (II). Výskum dospelého dobytka v okrese Michalovce.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 5, pp. 693-712.

Landau, L.; Peter, V.; Špronc, A.
Comparative effectiveness of conventional and forced broiler feeding.
Porovnanie účinku núteného dokrmu moriek s dokrmom voľným sypaním.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 5, pp. 713-724.

Rýdlová, F.
The shortened recording time of the egg production period.
Skrátená kontrola znášky.
Poľnohospodártvo, vol. VI., 1959, N. 5, pp. 725-744.

Sedlár, J.
Contribution to the occurence and biometry of the genus abramis cuvier 1917 in the river basins of the Váh and the Nitra.
Príspevok k výskytu a biometrike rodu Abramis cuvier 1917 v povodí riek Váhu a Nitry.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 5, pp. 745-754.

Landau, L.; Vančíková, R.J.
Fertility of eggs produced by ducks after removal of drakes.
Znáška oplodnených vajec u kačíc po odstránení káčerov.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 5, pp. 755-764.

Top