Volume 30 (1984) - Issue 5

Kováč, M., Holúbek, R., Pohl, O.
Nutritive value changes of the pasture cover during vegetation.
Zmený výživnej hodnoty pasienkového porastu v priebehu vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 393-402.

Fecenko, J.
Effect of magnesium on the yield formation and some quality indices of winter barley.
Vplyv horčíka na tvorbu úrody a niektoré ukazovatele kvality jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 403-411.

Líška, E., Bartošová, M.
The effect of physical status of the seed-bed on the emergence rate of winter wheat and winter barley.
Vplyv fyzikálneho stavu osivového lôžka na vzchádzavosť ozimnej a ozimného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 412-419.

Gubiš, V.
Possibilities of selecting lucern for resistance to bacterial wilt.
Možnosti selekcie lucerny siatej na odolnosť voči baktériovému vädnutiu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 420-432.

Šimko, J.
Effect of ß-indolacetic acid on the content of nitrogenous substances and mineral elements in lucern.
Vplyv ß-indolyloctovej kyseliny na obsah dusíkatých látok a minerálnych prvkov v lucerne siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 433-439.

Strapáč, I., Ivanko, Š., Smutný, J., Dičáková, Z., Šulík, E.
Biochemical characteristic of the maize kernel endosperm from different lines.
Biochemická charakteristika endospermov zrna kukurice rôznych línií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 440-446.

Dobálová, M., Bulla, J., Granát, J.
An experimental study of the effect of light regime on the live weight growth of Japanese quails.
Experimentálne štúdium vplyvu svetelného režimu na rast živej hmotnosti japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 447-454.

Timko, L., Pravda, T.
Variability of live weight gains of bull calves of the Slovak Pinzgau Breed.
Variabilita prírastkov živej hmotnosti býčkov slovenského pinzgauského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 455-462.

Vaškovský, P.
Analysis of production and economic factors of tobacco by the exponental production function.
Analýza výrobno-ekonomických činiteľov tabaku viacmocninovou produkčnou funkciou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 463-470.

Marek, J., Hraška, Š., Bežo, M.
Formation of protein bodies of wheat and evaluation of structural expression.
Tvorba bielkovinových teliesok pšenice a hodnotenie štruktúrnej expresie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 470-476.

Michalík, I., Paška, I., Ložek, O.
Evaluation of some chemical properties of zeolites from the locality of Nižný Hrabovec.
Hodnotenie niektorých chemických vlastností zeolitov z lokality Nižný Hrabovec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 5, pp. 477-488.

Top