Volume 18 (1972) - Issue 7

Lichner, S., Folkman, I., Holúbek, R.
A contribution to the study of changes of mineral substances in the dry matter of the field vegetation.
Príspevok, k štúdiu zmien minerálnych látok v sušine lúčnych porastov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 541-551.

Jureková, Z., Repka, J.
Activity of the growth and endogenous gibberellines of leaves of winter wheat during the vegetation.
Aktivita rastu a endogénnych giberelínov listov ozimnej pšenice počas vegetácie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 552-563.

Göbö, A., Kubjatko, F.
Morphological charakteristics of the stalk of some lines of winter wheat and their anatomic features in relation to yield.
Morfologická charakteristika stebla niektorých línií ozimnej pšenice a ich anatomické znaky vo vzťahu k úrode.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 564-574.

Fecenko, J., Tichý, I.
Agrochemical efficiency of various types of magnesium fertilizers in the conditions of pot trials.
Agrochemická účinnosť rôznych druhov horečnatých hnojív v podmienkach nádobových pokusov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 575-586.

Pivko, J., Majerčiak, P.
Investigation into some symptoms of the estrus of sows in relation to fertilization.
Výskum niektorých symptómov ruje prasníc vo vzťahu k oplodneniu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 587-595.

Blaho, R.
Effect of silage feeding in the monodiet and in combination with hay, haylage on the growth and economics of calf breeding.
Vplyv skrmovania siláže v monodiéte a v kombinácii so senom, senážou na rast a ekonomiku odchovu teliat.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 596-603.

Paška, I.
A contribution to the problem of thigh forming in Slovak white meat pigs.
Príspevok k otázke utvárania stehna slovenských bielych mäsových ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 604-609.

Knapo, A., Kurota, Š.
A contribution to the modernization of double-row cow-houses.
Príspevok k modernizácii dvojradových kravínov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 610-616.

Karlubiková, E.
The most important factors of agricultural interpretation of air photographs.
Najdôležitejšie faktory poľnohospodárskej interpretácie leteckých snímok.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 617-626.

Ivanko, Š., Bránik, A.
Application of the difenylamine test for the determination of nitrate content in the plant material.
Použitie difenylamínového testu na stanovenie obsahu dusičnanov v rastlinnom materiáli.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 627-630.

Černíková, E.
Antigens and antiagents in reproduction.
Antigény a protilátky v reprodukcii.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 7, pp. 631-636.

Top