Volume 32 (1986) - Issue 3

Bedrna, Z.
Reacidification of after liming acid soils.
Reacidifikácia vápnených kyslých pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 189-196.

Holúbek, R., Masaryk, Š., Folkman, I.
Results of nutrient balance in long-term meadow and pasture land exploitation by nitrogen of differentially fertilized permanentgrass covers. I. utilizability of graded nitrogen rations in yield-formation and nitrogen substance production.
Výsledky živinovej bilancie pri dlhodobom lúčnom a pasienkovom využívaní dusíkom diferenčne hnojených trvalých trávnych porastov. I. využiteľnosť stupňovaných dávok dusíka pri tvorbe úrod a produkcii dusíkatých látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 197-205.

Holécy, B.
Application of grass cover regeneration in higher situated mountain areas.
Uplatňovanie obnov trávnych porastov vo vyššie položených horských oblastiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 206-215.

Kuka, J.
A study of the effect of ochemical treatment on the geometry of stem, stand architecture and biomass yield of spring barley. Part III.
Štúdium vplyvu chemického ošetrenia na geometriu stebla, architektúru porastu a úrodu biomasy jarného jačmeňa. III. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 216-223.

Kráľovič, J., Pavlovkin, J., Barthová, Z., Petríková, D., Pazderová, J.
Causes of high nitrate content in plant production.
Príčiny vysokého obsahu dusičnanov v rastlinných produktoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 224-230.

Chrenek, J.
Milk productivity evaluation by crossing the Slovak Spotted and Holstein-Friesian in an experimental breeding at the cooperative farm, Nesvady.
Zhodnotenie mliekovej úžitkovosti kríženiek slovenského strakatého a holštajnského plemena v experimentálnom chove JRD Nesvady.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 231-239.

Paška, I., Berkeš, I., Filusová, Ľ.
Possibilities of rational pork production by crossing.
Možnosti racionálnej výroby bravčového mäsa krížením.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 240-246.

Poltársky, J., Bulla, J.
Effect of the pre-slaughtering stress on the meat quality of various types of pigs.
Vplyv predporážkového stresu na kvalitu mäsa rôznych typov ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 247-256.

Lietava, J.
Comparison of the structure of time fund consumption by attentands at pasture raising of sheep with different milking system.
Porovnanie štruktúry spotreby časového fondu ošetrovateľov pri pasienkovom chove oviec s rôznym systémom dojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 257-262.

Chrappa, V., Peter, V., Boďa, K.
Research of alternative feeding of extracted oil-meals in broiler chickens.
Výskum alternatívneho skrmovania extrahovaných šrotov pri výkrme brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 263-276.

Krupka, I.
Morphometric characteristic of Barbel (Barbus barbus, Linnaeus, 1758) in the river Vlara.
Morfometrická charakteristika mreny obyčajnej (Barbus Barbus Linnaeus, 1758) vo Vláre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 3, pp. 277-285.

Top