Volume 29 (1983) - Issue 8

Kandera, J., Kandea, M.
Effect of intensive nitrogen fertilization on the yield and quality of spring barley.
Účinok intenzity hnojenia dusíkom na úrody a kvalitu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 645-654.

Masaryk, Š.
Nitrogen dynamics in the soil of model trials at manuring with after-harvest barley residues, dolomitic limestone and suphur. II. Dynamics of the organic forms of nitrogen.
Dynamika dusíka v pôde modelových pokusov pri hnojení pozberovými zvyškami jačmeňa, dolomitickým vápencom a sírou. II. Dynamika organických foriem dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 655-665.

Hronec, O.
Effect of the exhalation source on the accumulation of selected elements in meadow clover.
Vplyv exhalačného zdroja na akumuláciu vybraných prvkov v ďateline lúčnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 666-672.

Gáborčík, N., Gáborčík, Š.
Contrasting of selected indices of tall fescue and meadow fescue. II. contents of macroelements, microelements and amino acids.
Porovnanie vybraných ukazovateľov kostravy trsťovitej a kostravy lúčnej. II. obsah makroelementov, mikroelementov a aminokyselín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 673-683.

Sedlár, J., Stráňai, I., Makara, A.
The present state of fish stocking of the river Hron basin. III. species composition of the density of fish population of tributaries, cut-off arms and channels.
Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. III. druhové zloženie obsádky prítokov, odstavených ramien a kanálov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 684-701.

Halaj, M.
Serial character of the egg-laying rate in hens and its effect on some properties of eggs. IV. effect of the succession of the egg in a series on shell properties.
Sériovosť znášky sliepok a jej vplyv na niektoré vlastnosti vajec. IV. vplyv poradia vajca v sérii na vlastnosti škrupiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 702-707.

Karlubík, M.
The proportion of soluble and insoluble proteins in pig muscles at different growth stages.
Zastúpenie rozpustných a nerozpustných bielkovín vo svaloch ošípaných v rôznych štádiách rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 708-715.

Chrenek, J., Plesník, J., Števek, E.
Effect of the Red-Spotted Lowland Breed on the milk production of Crossbred Cows of the F1 generation with the Slovak Pinzgau Breed.
Vplyv červenostrakatého nížinného plemena na produkciu mlieka kríženiek F1 generácie so slovenským pinzgauským plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 8, pp. 716-723.

Top